Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald

 

Nakládání s odpady ve městě Petřvald se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 1 /2007. Komunálním odpadem (dále jen odpad) se rozumí veškerý odpad, který vznikne při běžné činnosti všech občanů města. Sběr a svoz odpadu zajišťuje firma DEPOS Horní Suchá a.s. (www.depos.cz) na základě uzavřené smlouvy s městem Petřvald. Svoz odapdu je prováděn 1x za 14 dní  dle svozového kalendáře, který je na jednotlivá čtvrtletí zveřejňován na úředních a vývěsních deskách města, v Petřvaldských novinách, na webových stránkách města.

Co dáváme do „popelnic“?

Do 110 l nebo 1100 l odpadových nádob - („popelnic“, „kontejnerů“) odkládáme odpad, který vzniká v domácnostech, např. popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald dle technického stavu.

Nepatří zde:  sklo, papír, plasty (jako např. PET-láhve, obalové folie od potravin, plastové kelímky), kartóny a obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné odpady, oleje a tuky, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie, léky s prošlou lhůtou apod. Nelze zde také odkládat horký popel nebo uhynulá zvířata (nádoba nebude vyvezena). 

Kam odkládáme vytříděné složky komunálního odpadu?

Vytříděný odpad z domácnosti (sklo, papír, kartónové obaly - „tetrapaky“, plasty, BIO - odpad) odkládáme: 

 1. v lokalitách zastavěných rodinnými domy do nádob na tříděný odpad (žluté - plasty a drobné kovy, modré - papír a kartónové obaly, tetrapaky). Svoz nádob probíhá v Petřvaldě 1 x za měsíc od domu, nádoby vystavíme den předem před dům. Dále probíhá svoz černých pytlů - biolog. rozložitelný odpad a to 1 x týdně, v zimních měsících 1 x za měsíc. 
 2. v ostatních lokalitách: do sběrových nádob „barevných kontejnerů“ (papír, plast, sklo, textil, jedlé oleje) rozmístěných ve městě, svoz 2 x za měsíc
 3. do sběrného dvora - kdykoliv v době jeho provozu.
 4. do vlastních zahradních kompostérů
 5. do sběrných surovin

Do žlutých nádob odkládáme: plastové láhve obaly (do obsahu 5 l), kanystry od autochemie, nápojů, bytové chemie a kosmetiky (např. od tekutých mýdel, pracích, čistících, avivážních přípravků), ostatní obalové folie od potravin. Plechovky, víčka od jogurtů, zátky, můžeme ukládat společně s plasty do kontejnerů na plast nebo do žlutých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.
Do modrých nádob odkládáme: noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, papírové obaly, nevadí papír s kancelářskými sponkami ani fóliové okénko z obálek. Tetrapakové obaly (od mléka, džusů apod.) můžeme ukládat společně s papírem do kontejnerů na papír nebo do modrých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.
Do zelených nádob odkládáme: bílé i barevné sklo nepatří sem: keramika, zrcadla, porcelán. 
Do hnědých nádob a černých pytlů odkládáme: „bioodpad“: tráva, listí, padané ovoce, zbytky z kuchyně, vyjma zbytků živočišného původu. Tento odpad kompostujeme na vlastním pozemku nebo jej můžeme odložit do sběrného dvora. U zástaveb s vícepodlažními nájemními domy jsou umístěny hnědé kontejnery označené “BIO“. V době vegetace je v zástavbě rodinnými domy také prováděn svoz biologicko-rozložitelného komunálního odpadu. Ke shromažďování tohoto odpadu jsou určeny černé pytle.

Černé pytle je možno zdarma vyzvednout na MěÚ v Petřvaldě, dveře č. 212.

Kam s nebezpečným odpadem, stavebním odpadem a ostatním ?

Nebezpečné odpady, např. mazací a motorové oleje, zbytky barev a ředidel, baterie, autobaterie, nekompletní elektrozařízení apod. mohou občané odevzdat do sběrného dvora odpadů.

Léky s prošlou expirační dobou lze odevzdat v lékárně.

Velkoobjemový odpad, jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce apod., je možno odložit do sběrného dvora odpadů předem upravené tak, aby měly co nejmenší objem.

Stavební odpad z drobných stavebních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost ze stavebního zákona, mohou občané odkládat do sběrného dvora odpadů v množství max. 1 m3 na domácnost jednou ročně. V ostatních případech jsou občané povinni zajistit jeho likvidaci na vlastní náklady.

Pozor: stavební odpad není odpadem komunálním a tudíž město nemá dle zákona o odpadech povinnost zajišťovat jeho likvidaci, proto je nutné uvedené množství dodržovat.

Autovraky,  každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám), které mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel „autovrakoviště“ vystaví doklad o převzetí. Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo nevyřadí.

Povinnost zpětného odběru

Vztahuje se na tyto výrobky: pneumatiky, oleje (jiné než surové minerální a surové oleje z  živičných  nerostů), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky a elektrozařízení z domácností.
Zpětný odběr pneumatik  -  na  použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru, což znamená, že poslední prodejce (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik, to vše zdarma a bez vázání na nákup nového zboží. Nejlépe je potřeba využít odevzdání pneumatik místě jejich výměny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech. Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. 
Do sběrného dvora použité pneumatiky nelze odkládat!
Zpětným odběrem elektrozařízení se rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z  domácností na určeném místě zpětného odběru. Tímto jsou místa jejich prodeje. Poslední prodejce níže uvedených výrobků je povinen spotřebitele informovat o způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen jej bezplatně odebrat. 
Místem zpětného odběru elektrozařízení ve městě je sběrný dvůr.
Vyřazené elektrozařízení musí být předáno v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí. 
 

Seznam elektrozařízení, které lze odložit do sběrného dvora:

 • velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, sporáky, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory apod.)
 • malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, holící strojky, fritovací hrnce, el. nože, kávovary apod.)
 • zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (počítače, monitory, tiskárny, kopírovací stroje, faxy, telefony apod.)
 • spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, fotoaparáty apod.)
 • osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky apod.)
 • elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, šicí stroje apod.)
 • hračky a vybavení pro volný čas a sporty (videohry, elektrické vláčky, soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher apod.)

 

Případné další informace týkající se nakládání s odpady je možno získat v kanceláři č. 212 na Městském úřadu v Petřvaldě nebo na tel. číslech 596 542 909 a 596 542 913.