Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Právní předpisy města

Obecně závazné vyhlášky

3/2023 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_3_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,17 MB
Staženo: 52×
Vloženo: 14. 12. 2023

1/2023 OZV, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_2_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 951,02 kB
Staženo: 62×
Vloženo: 14. 12. 2023

2/2023 OZV, o místním poplatku ze psů

OVZ_1_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 924,8 kB
Staženo: 53×
Vloženo: 14. 12. 2023

1/2021 OZV - Příloha č. 1, aktualizace k 1.1.2023

OZV012021_pril1_20230101.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 262,25 kB
Staženo: 241×
Vloženo: 31. 12. 2022

2/2022 OZV, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

OZV_02_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,59 kB
Staženo: 169×
Vloženo: 12. 12. 2023

1/2022 OZV, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

OZV_01_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,21 kB
Staženo: 167×
Vloženo: 12. 12. 2023

6/2021 OZV, o ochraně a udržování veřejné zeleně

OZV_6_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,89 kB
Staženo: 259×
Vloženo: 19. 1. 2022

5/2021 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_5_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,33 kB
Staženo: 198×
Vloženo: 19. 1. 2022

4/2021 OZV, o místním poplatku ze psů

OZV_4_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,87 kB
Staženo: 387×
Vloženo: 22. 11. 2021

3/2021 OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Petřvald

OZV_3_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 380,81 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 22. 11. 2021

2/2021 OZV, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV_2_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 515,53 kB
Staženo: 338×
Vloženo: 23. 9. 2021

1/2021 OZV, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV_1_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 770,59 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 23. 9. 2021

1/2020 OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV_1_2020_mistní_poplatek_za_odpad_na_rok_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 34,4 kB
Staženo: 399×
Vloženo: 10. 12. 2020

7/2019 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV_c._7_2019_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,42 kB
Staženo: 444×
Vloženo: 16. 12. 2019

6/2019 OZV, o místním poplatku ze psů

OZV_c._6_2019_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,75 kB
Staženo: 494×
Vloženo: 16. 12. 2019

5/2019 OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

OZV_c._5_2019_o_mistnim_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani,_sberu,_prepravy,_trideni,_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,74 kB
Staženo: 471×
Vloženo: 16. 12. 2019

1/2019 OZV, o nočním klidu

ozv_1_2019_o_nocnim_klidu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 537,69 kB
Staženo: 846×
Vloženo: 27. 3. 2019

2/2017 OZV, požární řád města.

OZV č. 2_2017, požární řád.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,94 kB
Staženo: 902×
Vloženo: 18. 12. 2017

3/2016 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

obecne_zavazna_vyhlaska_c._3_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,75 kB
Staženo: 962×
Vloženo: 28. 11. 2016
Zobrazeno 1-20 ze 29

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Úplné textové znění OZV, které nejsou ke stažení na této stránce, si můžete vyžádat emailem na adrese podatelna@petrvald-mesto.cz.

Veřejně dostupné zdroje právních předpisů
Orientační přehled právních předpisů (aktuální seznam a znění je nutné vždy ověřit na oficiálních veřejně dostupných zdrojích /viz výše/)

 

Číslo Zákon  
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích  
129/2000 Sb. o krajích  
89/2012 Sb. občanský zákoník  
513/1991 Sb. obchodní zákoník  
262/2006 Sb. zákoník práce  
561/2004 Sb. školský zákon  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
133/1985 Sb. o požární ochraně (vyhl. MV 246/2001 Sb. o požární prevenci)  
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nesprávným úředním postupem  
500/2004 Sb. správní řád  
200/1990 Sb. o přestupcích, vyhl. č.340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích  
301/2000 Sb. o matrikách  
207/2000 Sb. vyhl. MV, kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přijmení a o změně některých souvisejících zákonů  
40/1993 Sb. o nabýváni a pozbývání státního občanství České republiky  
21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně něktrých zákonů  
36/2006 Sb. vyhl. MV, o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech  
100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení  
114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení  
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
108/2006 Sb. o sociálních službách  
109/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v sovislosti s přijetím zákona o sociálních službách  
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu  
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  
37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  
84/1990 Sb. o právu shromažďovacím  
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách  
585/2004 Sb. branný zákon  
328/1999 Sb. o občanských průkazech  
329/1999 Sb. o cestovních dokladech  
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon  
17/1992 Sb. o životním prostředí  
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
254/2001 Sb. o vodách  
289/1995 Sb. o lesích  
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči  
185/2001 Sb. o odpadech  
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání  
166/1999 Sb. o veterinární péči (prov. předpis 286/1999 Sb.)  
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon)  
111/1994 Sb. o silniční dopravě  
218/2000 Sb. rozpočtová pravidla  
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
563/1991 Sb. o účetnictví  
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
368/1992 Sb. o správních poplatcích  
116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor  

Všechny shora uvedené právní předpisy je třeba chápat jako předpisy v platném znění, to je ve znění pozdějších změn a doplňků.