Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 58
TÝDEN: 2624
CELKEM: 1737311

Obsah

Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 19.5.2015

Název projektu:
Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě

Název veřejné zakázky:
Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ:
Právní forma: 801-obec nebo městská část hlavního města Prahy
Statutární zástupce: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
Tel. 774 484 201
klodova@dprm.cz , info@dprm.cz


Informace o způsobu vyhlášení výběrového řízení:
Zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických či jiných podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky.
Výběrové řízení se vztahuje k programu financování z prostředků Evropské unie, a to Operačního programu Životního prostředí.
Výběrové řízení je vyhlášeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a řídí se předpisem Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy pro zadávaní zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013“.

Výzva k předložení nabídky:
Zadávací dokumentace je rovněž výzvou pro předložení nabídek

Předpokládána hodnota veřejné zakázky:
1 660 000,- Kč bez DPH

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě“ je realizace takových opatření, které budou směřovat k úsporám tepla a další stavební úpravy
- zateplení objektu
- výměna klempířských prvků
- ostatní stavební práce
Bližší specifikace je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Romanem Fildánem, F.S.Tůmy 1237, 735 14 Orlová, IČ 75379007. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Ke stažení:
Plný text zadávací dokumentace (bez příloh) dokument ke stažení ve formátu PDF


Zadávací dokumentace, vč. příloh je možné vyžádat od 20.5.2015. Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky na kontaktní e-mail uchazeče.
Kontaktní e-mail zadavatele: klodova@dprm.cz

Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky se předkládají v listinné podobě. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky je nutné doručit na adresu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek v souladu s výzvou pro podání nabídek začíná běžet dne 20.5.2015 a skončí dne 5.6.2015 v 9,00 hodin.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

D.P.R. Management s.r.o., Renáta Klodová, Zpracovatel výběrového řízení, zástupce zadavatele