Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě

Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 19.5.2015

Název projektu:
Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě

Název veřejné zakázky:
Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ:
Právní forma: 801-obec nebo městská část hlavního města Prahy
Statutární zástupce: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Kontaktní osoba zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.
Renáta Klodová
Tel. 774 484 201
klodova@dprm.cz , info@dprm.cz


Informace o způsobu vyhlášení výběrového řízení:
Zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických či jiných podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky.
Výběrové řízení se vztahuje k programu financování z prostředků Evropské unie, a to Operačního programu Životního prostředí.
Výběrové řízení je vyhlášeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP a řídí se předpisem Ministerstva pro místní rozvoj „Závazné postupy pro zadávaní zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013“.

Výzva k předložení nabídky:
Zadávací dokumentace je rovněž výzvou pro předložení nabídek

Předpokládána hodnota veřejné zakázky:
1 660 000,- Kč bez DPH

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zateplení objektu MŠ k Muzeu čp. 257 v Petřvaldě“ je realizace takových opatření, které budou směřovat k úsporám tepla a další stavební úpravy
- zateplení objektu
- výměna klempířských prvků
- ostatní stavební práce
Bližší specifikace je součástí projektové dokumentace vypracované Ing. Romanem Fildánem, F.S.Tůmy 1237, 735 14 Orlová, IČ 75379007. V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží nebo služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení.

Ke stažení:
Plný text zadávací dokumentace (bez příloh) dokument ke stažení ve formátu PDF


Zadávací dokumentace, vč. příloh je možné vyžádat od 20.5.2015. Zadávací dokumentace bude poskytnuta elektronicky na kontaktní e-mail uchazeče.
Kontaktní e-mail zadavatele: klodova@dprm.cz

Lhůta pro podání nabídky:
Nabídky se předkládají v listinné podobě. Uchazeč podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky je nutné doručit na adresu zadavatele.
Lhůta pro podání nabídek v souladu s výzvou pro podání nabídek začíná běžet dne 20.5.2015 a skončí dne 5.6.2015 v 9,00 hodin.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

D.P.R. Management s.r.o., Renáta Klodová, Zpracovatel výběrového řízení, zástupce zadavatele

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:523
TÝDEN:2828
CELKEM:2515526