Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“


V Petřvaldě dne 16.4.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě. Jedná se o část komunikace ul. V Olšině – v úseku od křižovatky s ul. Podlesní až po rodinný dům s čp.49 na ul.V Olšině, ul. Hraniční – od napojení se silnicí III/4727 ul.Rychvaldská až po čp.344 (jedná se o poslední ulici v Jindřišské kolonii ve směru na Rychvald) a ul.Na Svahu – od čp. 1483 po čp. 1854. Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložených mapkách.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. V Olšině v úseku od křižovatky s ul. Podlesní až po rodinný dům s čp.49 na ul.V Olšině celková plocha 1517 m2

1. čištění
2. spojovací postřik 1517 m2
3. vyrovnávka
4. spojovací postřik 1517 m2
5. ACL 16 v tl. 5cm
6. ACO 11 v tl. 5cm

b) ul. Hraniční od napojení se silnicí III/4727 ul.Rychvaldská až po čp.344 (jedná se o poslední ulici v Jindřišské kolonii ve směru na Rychvald) celková plocha 335 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. 15cm kamenivo 32/63
3. 10 cm štěrkodrť 0-32
4. 6 cm štěrkodrť recyklát R
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. ACO 11 v tl. 5cm

c) ul. Na Svahu – od čp. 1483 po čp. 1854 celková plocha 128 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. 15cm kamenivo 32/63
3. 10 cm štěrkodrť 0-32
4. 6 cm štěrkodrť recyklát R
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. ACO 11 v tl. 5 cm

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné

3.4. Termín provedení díla: do 31.7.2014

4. Kritéria pro hodnocení nabídky: Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 2.5.2014 do 14:30 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu MS Word
Fotodokumentace původního stavu ve formátu PDF
Mapy se zakreslením požadovaných úseků na opravu ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:752
TÝDEN:5647
CELKEM:2512402