Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě

Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 1.7.2015

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené
se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně
a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce;
jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Město Petřvald
Zastoupeno: Ing. Jiřím Lukšou, starostou města
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
ID DS: waqbb2k
Právní forma: 801 – Obec
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Profil zadavatele: http://petrvald-profilzadavatele.ovanet.cz
Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní jméno: RTS, a.s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek– ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 9. 7. 2015 a sraz dodavatelů o
prohlídku je v 10:00 hod. před domem ul. Ráčkova 1738, Petřvald.

Lhůta pro podání nabídek: 23.7.2015 do 10:00 hod.

Změna 28.7.2015:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově: Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.3.8) nově: Podmínky pro otevírání obálek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:01 hodin
viz níže Dodatečná informace 28.7.2015

Místo pro doručení nabídek: RTS, a.s., divize veřejných zakázek, Lazaretní 13, 615 00 Brno

Bližší informace k této zakázce jsou zveřejněny rovněž na:
https://petrvald-profilzadavatele.ovanet.cz/detail/761

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu RTS, a.s., Lazaretní 13,
615 00 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám radomir.drozd@rts.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné
informace k zadávacím podmínkám je Ing. Radomír Drozd, tel.: 545 120 278, fax:
545 120 210. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám proběhne
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Dodatečná informace 9.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).
DOTAZ 1
Součástí zadávací dokumentace je i dokumentace pro výtah. Otázka zní, do jaké položky
předaného VV se má zahrnout dodávka a montáž technologie výtahu.
ODPOVĚĎ 1
Nabídkovou cenu za dodávku a montáž výtahu uchazeči uvedou v 00-Souhrn.xls na listu
Rekapitulace v položce 5 VÝTAH. Podrobná technická specifikace výtahu je v Textová část
projektové dokumentaceD14-Technika prostředí stavebVýtahDPS Petřvald-výtah.pdf.

 

Dodatečná informace 13.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Objekt „Vytápění“, díl 731 – Ústřední vytápění – kotelny, položka č. 5 – D+M zásobník TUV
900 l – nerezový – vč. příslušenství a komponentů - kpl. 1.
Dotaz: Pro stanovení ceny tohoto výrobku je nutno projektantem doložit výkon výměníků
v ohříváku nebo velikost jeho teplosměnné plochy. Technická Zpráva ani výkresová dokumentace toto neřeší.
ODPOVĚĎ 1
Zásobník s výměníkem - teplosměnná plocha 5,5 m2.

DOTAZ 2
Ve výkresové dokumentaci tohoto objektu je výkres č. D.1.4.A03 - Schéma zapojení kotle,
který neobsahuje potřebné kotování - DN potrubí a armatur.
Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících hodnot potřebných pro stanovení
nabídkové ceny.
ODPOVĚĎ 2
Propojení kotle s rozdělovačem a sběračem DN50 (2“), totéž pro připojení zásobníku.

DOTAZ 3
V rozpočtu „Vytápění“ je požadováno nacenění dvou kusů expanzních nádob – 35 a 50 litrů.
Ve výkresech je zakreslena pouze jedna expanzní nádoba.
Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení, kde bude druhá tlaková nádoba na stavbě umístěna a
současně o stanovení parametrů a objemů tlakových nádob tak, aby bylo jednoznačné, která
bude použita pro ÚT, a která pro rozvod pitné vody.
ODPOVĚĎ 3
Expanzní nádoba 35 l pro vytápění, 50 l pro TV.

 

Dodatečná informace 20.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Z důvodu velkého rozsahu textu Dodatečné informace z 20.7.2015 je zde úplný text ke szažení ve formátu PDF

přílohy:

 

Dodatečná informace 28.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Z důvodu velkého rozsahu textu Dodatečné informace z 28.7.2015 je zde úplný text ke szažení ve formátu PDF

přílohy:

 

Součástí této dodatečné informace je rovněž posunutí termínů.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově: Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.3.8) nově: Podmínky pro otevírání obálek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:01 hodin
 

Dodatečná informace 31.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Přílohou k dodatečným informacím č. 4 jsme obdrželi nový výkaz výměr Zdravotechniky. Po dosazení částky do nově připsané položky č. 40b -725-90-1228 - D+M dřez (běžné byty), vč. příslušenství a komponentů - soubor - 15,000 se částka přičítá pouze na listu Rozpočet a listu Rekapitulace. Do Krycího listu rozpočtu se již nepřičítá, tudíž položka 40b není součástí ceny Zdravotechniky.
Dotaz: Vzhledem k tomu, že ne všichni uchazeči si této skutečnosti všimnou a řádně si opraví vzorce, žádáme zadavatele o zaslání správně zavzorcovaných rozpočtů Zdravotechniky všem uchazečům jednotně pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení.
ODPOVĚĎ 1
V této záležitosti platí článek 6.2. VZORCE A SOUČTY SOUPISU ve Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před  stanovením nabídkové ceny  kontrolu a případnou úpravu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel. V nabídce
předložené rozpočty musí obsahovat správné hodnoty.

DOTAZ 2
U Venkovní kanalizace a Vodovodní přípojky je ve výkazech výměr předvolena 21% DPH. Uchazeči nemají dostatek informací pro posouzení a jednoznačné stanovení DPH v jednotlivých rozpočtech.
Dotaz: Žádáme zadavatele o stanovení správné sazby DPH pro všechny rozpočty.
ODPOVĚĎ 2
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a výše sazby DPH tedy nemá vliv na posouzení a hodnocení nabídky. Sazbu a výši DPH je povinen stanovit dodavatel podle platných právních předpisů a takto ji uplatní i při zpracování nabídkových rozpočtů.

 

 

Úplné podmínky a požadavky ke zpracování nabídky  (dokumenty ke stažení):

 

 

Městský úřad