Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 449
TÝDEN: 1944
CELKEM: 1644731

Obsah

„Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41 Petřvald“


V Petřvaldě dne 16.2.2015

Město Petřvald, v souladu s ustanovením § 6 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), chce uzavřít smlouvu o dílo s vhodným subjektem na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen zakázka). Za tímto účelem má, na základě této výzvy, zájem získat informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Zadavatel: Město Petřvald
Adresa: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba: Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru
tel.: + 420 601 564 850, 596 542 903
e-mail.: polkova@petrvald-mesto.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41 Petřvald
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předpokládaná lhůta plnění: zahájení 01.07.2015, ukončení 21.08.2015
Zadávací lhůta: 90 dnů
Místo plnění: zahrada Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41Petřvald. Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH: 2 000 tis.Kč

Podrobný popis zadání - dokument ke stažení ve formátu PDF

Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná celková nabídková cena, její výše bez DPH. Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v českém jazyce
2. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené : „REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOVSKÁ ČP.356, 735 41 PETŘVALD - NEOTEVÍRAT“. Obálka bude opatřena adresou, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek
3. Předložená nabídka bude členěna:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji o uchazeči včetně kontaktních údajů
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
- subdodavatelské schéma
- seznam zakázek za posledních 5 let včetně osvědčení o řádném plnění
4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
1. Lhůta pro podání nabídek: do 10.00 hod. dne 2.3.1015
2. Místo podání nabídek: Město Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald
3. Nabídky podané osobně budou přijímány zaměstnancem Městského úřadu Petřvald, podatelna-kancelář. č. 5 v sídle zadavatele

PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo v zadávací lhůtě neuzavřít smlouvu na předmětnou zakázku.

PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí výzvy jsou tyto přílohy:
1) projektová dokumentace pro realizaci stavby, zhotovená Ing.Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava v elektronické podobě,
2) slepý rozpočet s výkazem výměr v elektronické podobě
3) obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy o dílo,
4) kopie správního rozhodnutí – Územní souhlas,
5) krycí list nabídky,
6) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust.§ 53 odst.1 písm. a) až k) zákona,
7) čestné prohlášení dle §50 odst.1 písm.c) zákona ekonomickou a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
8) subdodavatelské schéma

Podrobný popis zadání - dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 3 - dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 5, 6, 7, 8 - dokument ke stažení ve formátu PDF
Kompletní přílohy jsou uveřejněny na profilu zadavatele a jsou volně ke stažení - petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta