Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 63
TÝDEN: 2629
CELKEM: 1737316

Obsah

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“


V Petřvaldě dne 1.10.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem zakázky je provedení instalace technického zařízení k 6-ti rozvaděčům veřejného osvětlení dle přílohy, které řeší optimalizaci tak, aby došlo k ekonomickým úsporám elektrické energie.
3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
a) Nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem. Váha - 80%
b) Výše garantovaných úspor elektrické energie v %. Váha - 20%

5. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, garanci úspor elektrické energie, smluvní pokuty při nesplnění garance, servis dodaného zařízení, záruční doby.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Termín provádění zakázky: 10-12/2012
d) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 17.10.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“.


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy včetně přílohy ve formátu PDF najdete zde.

 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“
15.10.2012


Na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“ o zodpovězení dotazů Vám sdělujeme:

1) Jakou variantu instalace regulátoru nacenit?
Vysvětlení: regulátor pravděpodobně bude potřeba nainstalovat do samostatného pilíře, což je nejdražší varianta. V praxi možná bude řešení levnější. Do nabídky tedy (ne)nacenit i cenu instalace v místě?

Odpověď:
Způsob instalace jednotlivých rozvaděčů:
Hornická 736 - instalováno na betonovém stožáru
Závodní 646 - instalováno na betonovém stožáru
Ráčkova 857 - instalováno na betonovém stožáru
J. Holuba 574 - volně stojící rozvaděč na betonové patce
Radvanická 528 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (v r. 2013 dojde k rekonstrukci rozvaděče)
Školní 1050 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (kompenzátor je možno umístit i dovnitř rozvaděče)

2) Jaký požadujete časový průběh regulace (velikost útlumu napětí)?
Vysvětlení: Dokážeme nabídnout regulátory, které umí nastavit dva režimy poklesu napětí. Lze tedy např. V době 23-05h regulovat ještě více. Takové zařízejí je dražší a větší váha je dána ceně. Pokud připouštíte více variant, můžeme poslat dvě?

Odpověď:
Nacenit pevný regulátor. Pro informaci je možno uvést i cenu regulátoru s dvojím tlumením.

3) Je možné dodat i útlumy napětí na koncích vedení?
Vysvětlení: na konci, především dlouhých okruhů, může být menší napětí než na začátku. Tomu je potřeba přizpůsobit úroveň regulace, aby světla na konci okruhu dostatečně svítila.

Odpověď:
Maximální délka jedné trasy VO je cca 700m.

Dodatečné informace výzvy ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka