Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě

„Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 24.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Název veřejné zakázky:

Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě

Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní, ŠJ Školní, ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní a ŠJ Závodní čp.822 (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 9.000 m2
2. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky: budovy ZŠ Školní 246 včetně ŠJ a budova ZŠ a ZUŠ Závodní čp.822 včetně ŠJ v Petřvaldě

Termín plnění zakázky : od 16.3.2015 – do 31.10.2015 (po dohodě se zadavatelem a vedením ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná celková cena : do 200 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:


Pro výběr zhotovitele bude rozhodující cena m2 za položku č.3 tj. malování ve dvou vrstvách (bílá + barevná).

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Originál dokladu bude zadavateli předložen před uzavřením smlouvy.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 11.3.2015 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.

Ke stažení:
Text výzvy dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta