Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“

„Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“


V Petřvaldě dne 14.4.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :

- výměna 4 ks sestav prosklených stěn s dveřmi ve vstupu do objektu
- výměna oken v restauraci
- výměna dveřních křídel vstupu do společenského sálu KD
- výměna dveří bočního vstupu do společenského sálu včetně zárubní
- výměna vstupních dveří z rampy na podium včetně zárubní
- výměna bočního vstupu z rampy do nebytových prostor včetně zárubní
- výměna dveřních křídel u vstupu na balkon (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do kluboven (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do skladu VZT (1x) – 1.patro
- demontáž dřevěného obložení stěn ve vestibulu včetně omítek a výmalby
Interiérové dveře musí odpovídat barvou a provedením dveřím již vyměněným.
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Fy VOMA projekce Ing.Přemysl Duda.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: objekt Kulturního domu Petřvald, ulice Kulturní 26, 735 41 Petřvald

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY: červenec – srpen 2014

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 850 000,- Kč bez DPH

4. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 22.4.2014 ve 9.00 hod. se srazem účastníku před hlavním chodem do budovy Kulturního domu, ul.Kulturní 26 v Petřvaldě 735 41.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

Kritérium: Nabídková cena v Kč bez DPH
Váha kritéria: 100 %


6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
6.1. Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná.
6.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod.
6.3. Měnou zadávacího řízení je Kč.
6.4. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
    cena celkem   bez DPH   s DPH
6.5. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č.3 zadávací dokumentace)
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 3 roky. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí Výzvy pro podán nabídky ) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha Výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace včetně Výkazu výměr – elektronická podoba na CD

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.

K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr
č.2 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána , s uvedením jeho identifikačních údajů a podílu (v %) na celkovém plnění.
č.3 Návrh časového harmonogramu (který bude následně aktualizován podle dne předání staveniště)
9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

10. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 23.4.2014 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě (tel.č.596 542 903, 601 564 850 - Mgr.Polková) v níže uvedené pracovní době.

11. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele včetně příloh (oceněný výkaz výměr, subdodavatelé, časový harmonogram)
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 7
4. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 6
5. Seznam zakázek dle bodu 7.3.
6. Čestné prohlášení dle § 68 odst.3

12. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Zadávací podmínky tvoří:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 Vzor prohlášení podle ustanovení §68 odst. 3
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení podle ustanovení § 62 odst. 3
Příloha č. 6 Projektová dokumentace na CD včetně slepého výkazu výměr

13. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 28.4.2014 do 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem:

„Neotevírat - Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy včetně příloh ve formátu PDF
Text výzvy včetně příloh ve formátu MS Word
Stavební rozpočet "slepý" ve formátu MS Excel


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:31
DNES:549
TÝDEN:3934
CELKEM:2217790