Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“

„Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 4.4.2014

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
Telefon: 596 542 900
Fax: 596 541 795
E-mail: skalova@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění plnění je údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě na pozemcích parc. č. 12/1 a 16 viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Údržba zeleně předpokládá:
- 5x ročně sekání trávy na volných plochách i mezi jednotlivými hrobovými místy včetně ometení hrobů od trávy, shrabání a odvozu posekané trávy, cca 11.363 m2
- 1x ročně stříhání živých plotů včetně skalníků, cca 137 m2
- 1x ročně postřik plevele na zpevněných plochách, cca 500 m2
- 1x ročně přihnojení trávníku před obřadní síní a podél hlavní komunikace cca 500 m2
- 1x ročně postřik plevele v trávníku před obřadní síní, podél hlavní komunikace a nad svahovkami cca 500 m2

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za sjednanou cenu dle čl. V. na své nebezpečí a ve sjednané době. Dílo bude prováděno v I. jakosti díla a v souladu s příslušnými ČSN a platnými předpisy

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce zahájí do 5 prac. dnů ode dne převzetí objednávky od objednatele.

3.4. Místo plnění zakázky: Město Petřvald, místní hřbitov

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena za jednotlivé práce za m2 bez DPH.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou a odvozem posekané trávy a ostříhaných větví a pod.

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh rámcové smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Termín provádění zakázky: 05/2014-31.12.2017
d) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 23.4.2014 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Text přílohy č. 1 Tabulky nacenění jednotlivých prací ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald

Městský úřad