Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu: Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu:  Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě

V Petřvaldě 2.9.2015

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

 

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:  

„Zpracování projektové dokumentace pro stavbu: Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“

 

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele:                                                 Město Petřvald

Sídlo:                                                                       náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

ID DS:                                                                      waqbb2k

IČ:                                                                             00297593

DIČ:                                                                          CZ 00297593

Oprávněný zástupce:                                            Ing. Jiří Lukša,   starosta města Petřvaldu

Telefon:                                                                   596 542 900, 776 348 504

Kontaktní osoba:                                                    Marcela Šopová

Telefon:                                                                   596 542 915,  601 564 865

Fax:                                                                          596 542 933

E-mail:                                                                     sopova@petrvald-mesto.cz

 

3. Předmět veřejné zakázky

3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro domy s pečovatelskou službou – DPS, na ul. Ráčkove čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě, která bude rozdělena na samostatné stavební objekty:

 • SO 01 Realizace energetických úspor domu čp. 1734
 • SO 02 Realizace energetických úspor domu čp. 1735
 • SO 03 Realizace energetických úspor domu čp. 1737

 

3.2. Rozsah prací:

Součástí předmětu díla je:

 • zajištění vstupních podkladů (např. stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem),
 • zajištění provedení ornitologického posudku hnízdění rorýse obecného a netopýra na předmětném objektu. V případě jeho výskytu zajištění výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
 • zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu s opatřením vyplývajícím z energetického auditu zpracovaného v dubnu 2015 společností SKAREA s.r.o., IČ 25882015, Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, který je zaměřen na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov,
 • výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení v právní moci, 
 • zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako součást žádosti o poskytnutí podpory a jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 44 ZVZ.
 • Projektová dokumentace, která bude rozdělena na samostatné stavební objekty:

SO 01 Realizace energetických úspor domu čp. 1734,

SO 02 Realizace energetických úspor domu čp. 1735,

SO 03 Realizace energetických úspor domu čp. 1737,

bude zpracována ve dvou stupních – a) projektová dokumentace pro stavební povolení, b) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě, z nichž 1 vyhotovení bude ověřeno v příslušném správním řízení, a v 1 digitálním vyhotovení. Projektová dokumentace bude objednateli předána včetně originálu správních rozhodnutí a příslušných povolení s vyznačením nabytí právní moci.

Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval město Petřvald ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení v rámci zpracování výše uvedené projektové dokumentace. Plná moc bude vystavena po oboustranném podpisu této smlouvy.

b) Dokumentace pro provádění stavby pro výběr zhotovitele bude zpracovaná souladu s  ust. § 44 ZVZ v rozsahu stanoveném platným prováděcím právním předpisem. Dokumentace bude dále zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 6, rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.  Předána bude zadavateli v jeho sídle v 6 ti písemných vyhotoveních v  listinné formě a v 1x kompletní uzavřená projektová dokumentace v elektronické podobě (CD) včetně rozpočtu a výkazu výměr a 1x CD dokumentace s výkazem výměr a slepým rozpočtem pro každý stavební objekt samostatně, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

 

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

 

Rozsah předmětu díla je specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

Uchazeč je povinen akceptovat vzor smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče od vzoru smlouvy zadavatele odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. 

Zhotovitel do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu, cenu za výkon autorského dozoru, kontaktní údaje a místo podpisu. Jiná změna není přípustná. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

Celková nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky. Samostatně budou naceněny jednotlivé výkonové fáze dle čl. V., odst. 1., 6. a 7. návrhu smlouvy o dílo.

 

Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektové dokumentace.

 

Vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva na předmětnou zakázku, se zavazuje, že v případě vyhlášení dotační výzvy, ve které bude možné vypracovaný projekt uplatnit ve formě žádosti o dotaci, bude projektovou dokumentaci včetně energetického auditu aktualizovat. A to tím způsobem, aby oba dokumenty vyhovovaly podmínkám dotační výzvy vybrané zadavatelem veřejné zakázky (městem Petřvald), např. pro potřeby výzvy z OPŽP, Zelená úsporám, ROP či jiných. Tento závazek pro vybraného uchazeče platí do 31. 12. 2017.

 

Součástí předmětu díla je zajištění vydání příslušných správních rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, vstupní podklady, provedení potřebných sond, stavebního průzkumu, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem a provozovatelem.

3.3. Zadavatel má k dispozici tyto podklady:

 • Energetický audit 04/2015,

který je k dispozici www.petrvald-mesto.cz - Městský úřad – Veřejné zakázky - Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě.

Dále:

 • PD – Modernizace bloku č. VIII v ubytovně družba – Projekt spol.Ostrava
 • PD rekonstrukce bloku č. 7 na dům DPS – VŠ Projekt Ostrava, r. 1992
 • PD rekonstrukce domu čp. 1737 na dům DPS – P-Projekta spol.s r.o., r. 1997
 • Podklady VZ - oprava střechy na domě čp. 1734 a 1737, r. 2010
 • Podklady VZ – výměna plastových oken v čp. 1735, r. 2004
 • Podklady VZ – výměna plastových oken v čp. 1734, r. 2005
 • Podklady VZ – výměna vchodových dveří v čp. 1735, r. 2011
 • Podklady VZ – výměna vchodových dveří v čp. 1734, 1737, r. 2014

Tyto podklady budou k dispozici k nahlédnutí a to po předchozí domluvě s pracovnicí:

p. Gabrielou Kochovou, tel. 596 542 914, mobil 601 564 865, fax. 596 542 933, kochova@petrvald-mesto.cz,

nebo s vedoucím odboru výstavby a životního prostředí Ing. Petrem Burou, tel. 536 542 908, mobil 601 564 851, bura@petrvald-město.cz.

 

4. Termín dodání díla:             nejpozději do 31.3.2016

 

5. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena.
V případě, že bude nabídková cena uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel v takovém případě postupovat podle ust. § 77 zákona.

 

6. Stanovení nabídkové ceny

 1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou v souladu se zadávacími podmínkami jako součet všech nákladů spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 2. Nabídková cena bude v českých korunách.
 3. Nabídková cena bude stanovena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně částka DPH a nabídková cena včetně DPH.
 4. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.
 5. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

 

7. Obchodní podmínky

Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy o dílo (uvedený v Příloze) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tato smlouva musí být v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

 

8. Kvalifikační předpoklady

8.1. V nabídce musí uchazeč prokázat:

- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.

- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.

- Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona dodavatel prokáže předložením seznamu 3 projektů provedených za poslední 3 roky na stavbách obdobného charakteru ve formě čestného prohlášení.

Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

8.2. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

 

9. Ostatní požadavky a podmínky zadavatele:

9.1. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ zrušit zadávací řízení.

9.2. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

9.3. Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští variantní řešení.

9.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je. Nesplní-li uchazeč podmínky v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

 

 

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídky:   do 24.9.2015 do 10,00 hod., čas podatelny zadavatele.

Místo pro doručení nabídky:   MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Způsob doručení nabídky:      poštou nebo osobně s označením:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

„Zpracování projektové dokumentace pro stavbu:

Realizace energetických úspor domů DPS Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 v Petřvaldě“

N e o t v í r a t !

 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

 

Ke stažení:
 

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvaldu

 

Městský úřad