Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

„Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné“

„Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné“


V Petřvaldě dne 6.2.2013

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné“
(mimo režim zákona č.137/2006 Sb.v platném znění)

Identifikační údaje žadatele:

Zadavatel: Město Petřvald
Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Zastoupený: p. Jarmilou Skálovou, starostka města
Kontaktní osoba: Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Telefon: 596 542 903
E-mail: polkova@petrvald-mesto.cz


Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle níže uvedených zadávacích podmínek:

1. Název a druh předmětu zakázky:
Název zakázky: Zateplení objektu čp.150 k.ú.Petřvald u Karviné
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona č.137/2006 Sb.)

2. Předpokládaná lhůta plnění: květen 2013 – 20.červen 2013

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.200 000,00 Kč bez DPH

4. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

5. Informace o předmětu a popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v zateplení obvodového zdiva I. a II.NP, zateplení špalet a parapetů okenních otvorů včetně opravy soklové části zdiva a zateplení stropní konstrukce nad II.NP. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing.Přemyslem Dudou-VOMA.

6. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 13.2.2013 v 10.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Střediska kulturních služeb čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 25.2.2013 do 11.30 hod. (původne 22.2.2013,změna termínu) zřetelně označenou nápisem „Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné"

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


8. Způsob podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze v písemné podobě a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce v řádně uzavřené a označené obálce, na které je uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, kdy nabídka je zadavateli podána po stanovené lhůtě.

9. Zadávací dokumentace:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí výzvy) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace – elektronická podoba

ad I. Požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno:

a. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
č.2 Časový harmonogram
č.3 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána v max.limitu 15% objemu stavebních nákladů akce


b. Požadavky na splnění kvalifikace
zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.
základní kvalifikační předpoklady :
dle § 52 odst.1 zákona 137/2006 Sb.v platném znění zájemce doloží čestným prohlášením
profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 zákona 137/2006 Sb. v platném znění:
písm. a) zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zapsán dle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů
písm. b) zájemce doloží dokladem o oprávnění podnikat (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, či podobný)
písm. d) zájemce doloží osvědčením autorizovaný inženýr „Autorizace v oboru pozemní stavby“ dle § 5 odst.3 zákona č.360/1992 Sb.

technické kvalifikační předpoklady:
dle §56 odst.3 písm.a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění, zájemce doloží seznam realizovaných staveb za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb zateplení budov, přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c) . První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

c. Nabídková cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Nabídková cena musí rovněž obsahovat i náklady na propagaci. Měnou zadávacího řízení je Kč.

d. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem / bez DPH / DPH / s DPH

e. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

ad II. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo jsou přílohou této výzvy

ad III. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 13.2.2013 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).

Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě v níže uvedené pracovní době, nebo bude objednateli (na požádání) zaslána poštou.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace v elektronickém formátu je rovněž součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info ) a elektronické úřední desce zadavatele.

10. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

11. Zveřejnění nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na zveřejnění podaných nabídek.

Text výzvy naleznete zde ve formátu PDF.
Příloha č. 1: PD se slepým rozpočtem (zkomprimováno ve formátu ZIP).
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF.

V Petřvaldě dne 6.2. 2013

Doplnění zadávacích podkladů a změna termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu„Zateplení objektu čp. 150 v k.ú.Petřvald u Karviné“
18.2.2013

Text doplnění výzvy naleznete zde ve formátu PDF.
Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 13.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci upřesňují v části „Výkaz výměr“:
Aktualizovaný slepý položkový rozpočet - dokument ve formátu XLS.
Odpovědi na připomínky dodavatelů - dokument ve formátu PDF.

Dále Vám oznamujeme změnu termínu pro podání nabídek na tuto akci. Nový termín byl stanoven takto:
pondělí 25.2.2013 do 11.30 hod.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad