Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 76
TÝDEN: 2642
CELKEM: 1737329

Obsah

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015“


V Petřvaldě dne 29.5.2015

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky:
Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Fax: 596 542 933
ID DS: waqbb2k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Kontaktní osoby pověřené činnostmi zadavatele: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě. Jedná se o část komunikace ul. Nad Doly – v úseku od křižovatky se silnicí III/4721 ul. Michálkovická, po nově opravený úsek komunikace u rodinného domu čp. 236 a dále na stejné ulici úsek od čp. 1989 po čp. 978, dále ul. Dolní – v místě křižovatky s ul. Šachetní a ul. Březinská – kde se jedná o slepou ulici k čp. 1723. Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložených mapách.

3.2. Popis prací
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. Nad Doly - v úseku od křižovatky se silnicí III/4721 ul. Michálkovická, po nově opravený úsek u rodinného domu s čp. 236 a dále na stejné ulici úsek od čp.1989 po čp. 978.
celková plocha 620 m2
1. čištění
2. spojovací postřik 620 m2
3. vyrovnávka 29,9 t
4. spojovací postřik 620 m2
5. ACL 16 v tl. 5cm
6. spojovací postřik 620 m2
7. ACO 11 v tl. 5cm

v úseku 12 m, kde vznikla podélná prasklina v komunikaci, bude provedena sanace do hloubky 0,5 m celková plocha sanace 36 m2 (viz foto č. 3)
• fréza tl. 10 cm
• odkop stávajícího podkladu 40 cm
• doplnění strusky 32-63 mm v mocnosti 30 cm
• štěrkodrť 0-32 mm v mocnosti 10 cm

b) ul. Dolní - křižovatka ul. Dolní s ul. Šachetní
celková plocha 160 m2
1. fréza tl. 12 cm
2. zařezání a vybourání styčných ploch 55 m
3. čištění
4. spojovací postřik 0,3 kg/m2
5. ACL 22 tl. 6 cm
6. spojovací postřik 0,3 kg/m2
7. ACO 11 tl. 6 cm
8. sanace spár asfaltovou zálivkou 55 m

c) ul. Březinská - jedná se o slepou ulici k čp. 1723, včetně zpevnění stávajících sjezdů. Přilehlá odstavná plocha není součástí této zakázky.
celková plocha 385 m2
1. čištění
2. spojovací postřik
3. zařezání a vybourání styčných ploch 12 m
4. vyrovnání podkladu 18,5 t
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. spojovací postřik 0,3 kg/m2
7. ACO 11 v tl. 5 cm
8. asfaltová zálivka

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné

3.4. Termín provedení díla: do 31. srpna 2015

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do středy 17.6.2015 do 09,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky (úplné znění) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Mapové podklady dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu PDF


Ing. Jiří Lukša
starosta města