Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015“


V Petřvaldě dne 29.5.2015

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky:
Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Fax: 596 542 933
ID DS: waqbb2k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Kontaktní osoby pověřené činnostmi zadavatele: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě. Jedná se o část komunikace ul. Nad Doly – v úseku od křižovatky se silnicí III/4721 ul. Michálkovická, po nově opravený úsek komunikace u rodinného domu čp. 236 a dále na stejné ulici úsek od čp. 1989 po čp. 978, dále ul. Dolní – v místě křižovatky s ul. Šachetní a ul. Březinská – kde se jedná o slepou ulici k čp. 1723. Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložených mapách.

3.2. Popis prací
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. Nad Doly - v úseku od křižovatky se silnicí III/4721 ul. Michálkovická, po nově opravený úsek u rodinného domu s čp. 236 a dále na stejné ulici úsek od čp.1989 po čp. 978.
celková plocha 620 m2
1. čištění
2. spojovací postřik 620 m2
3. vyrovnávka 29,9 t
4. spojovací postřik 620 m2
5. ACL 16 v tl. 5cm
6. spojovací postřik 620 m2
7. ACO 11 v tl. 5cm

v úseku 12 m, kde vznikla podélná prasklina v komunikaci, bude provedena sanace do hloubky 0,5 m celková plocha sanace 36 m2 (viz foto č. 3)
• fréza tl. 10 cm
• odkop stávajícího podkladu 40 cm
• doplnění strusky 32-63 mm v mocnosti 30 cm
• štěrkodrť 0-32 mm v mocnosti 10 cm

b) ul. Dolní - křižovatka ul. Dolní s ul. Šachetní
celková plocha 160 m2
1. fréza tl. 12 cm
2. zařezání a vybourání styčných ploch 55 m
3. čištění
4. spojovací postřik 0,3 kg/m2
5. ACL 22 tl. 6 cm
6. spojovací postřik 0,3 kg/m2
7. ACO 11 tl. 6 cm
8. sanace spár asfaltovou zálivkou 55 m

c) ul. Březinská - jedná se o slepou ulici k čp. 1723, včetně zpevnění stávajících sjezdů. Přilehlá odstavná plocha není součástí této zakázky.
celková plocha 385 m2
1. čištění
2. spojovací postřik
3. zařezání a vybourání styčných ploch 12 m
4. vyrovnání podkladu 18,5 t
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. spojovací postřik 0,3 kg/m2
7. ACO 11 v tl. 5 cm
8. asfaltová zálivka

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné

3.4. Termín provedení díla: do 31. srpna 2015

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do středy 17.6.2015 do 09,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2015“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky (úplné znění) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Mapové podklady dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha: Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu PDF


Ing. Jiří Lukša
starosta města

 

 

Městský úřad