Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Dodávka 7 ks plastových oken“

„Dodávka 7 ks plastových oken“


V Petřvaldě dne 2.10.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Dodávka 7 ks plastových oken“.

Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 541 795
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 7 ks plastových oken jednokřídlových, otvíravých s ventilací a mikroventilací, o rozměru 1050 mm / 1500 mm (šířka/výška). Okenní rám pětikomorový, vnitřní úprava barva bílá, venkovní palisandr. Zasklení – izolační dvojsklo Ug 1.
3.2. Místo dodání: Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod.
3.3. Termín dodání: do 30.11.2012

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.10.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka 7 ks plastových oken“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy ve formátu PDF najdete zde.
Jarmila SKÁLOVÁ
starostka