Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald

„Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald“


V Petřvaldě dne 11.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Hloubkovou regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky

Název veřejné zakázky:

Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY:

Provedení hloubkové regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald v tomto rozsahu:

1.1. Sportovní areál, Okrajová 1872 - víceúčelové hřiště (468 m2):
současný stav:
Sportovní povrch proveden z umělého trávníku s křemičitým vsypem (UT2G) s tloušťkou 15mm a hustotou tkaní do 40tis.vpichů/m2. Podkladní vrstvy jsou tvořeny hutněnými vrstvami štěrkodrtě s povrchovým zakalením frakcí 0/4. Umělý trávník vykazuje zatvrdnutí v celé ploše. Struktura fibrilovaných vláken je s vnitřním znečištěným vsypem do značné míry slinutá, povrch je uzavřený. Na povrchu je patrné mírné přepískování, výraznější obrus vláken zatím nenastal.

Požadované servisní práce:
- válcování povrchu vibračním válcem
- očištění a přípravu povrchu vysokotlakým mytím s náležitým parametrem průtoku a pracovního tlaku
- provedení hloubkové strojní regenerace umělého trávníku s výměnou křemičitého vsypu
- odstranění degradovaného vsypu spolu s nežádoucími příměsemi (prach, pyl, spad, rozložené organické látky a jiné vnesené nečistoty)
- aplikace nového křemičitého vsypu s řádnou výškou plnění, vyrovnání nivelety a celoplošné zakartáčování


1.2. Hřiště u ZŠ Školní 246 – víceúčelové hřiště (997 m2) a běžecká dráha (725 m2):
Současný stav (umělý trávník víceúčelového hřiště):
Sportovní povrch proveden z umělého trávníku s křemičitým vsypem (UT2G) s tloušťkou 25mm a hustotou tkaní do 30tis.vpichů/m2. Podkladní vrstvy jsou tvořeny hutněnými vrstvami štěrkodrtě s povrchovým zakalením frakcí 0/4. Umělý trávník vykazuje vnitřní zatvrdnutí v celé ploše. Povrchově zatím nedošlo k úplnému uzavření. Na povrchu je zjevné nadměrné zapískování, obrus fibrilovaných vláken struktury trávníku je již pokročilý.

Současný stav (tartan – běžecká dráha):
Sportovní povrch je proveden v technologii běžeckého tartanu typu CONIPUR SP, tloušťky do 15 mm. Povrchová struktura svrchního nástřiku granulovaného EPDM (cihlově červená) vykazuje přiměřenou degradaci způsobenou provozem a vnější expozicí na UV záření. Pod svrchní EPDM vrstvou je místy patrná podkladní vrstva SBR (černá) tzn., že nášlapná vrstva je již mírně pod hranicí své celistvosti. Podkladní jádro s SBR granulátu je celistvé, bez známek rozpadu.

Požadované servisní práce (umělý trávník víceúčelového hřiště):
- válcování povrchu vibračním válcem
- očištění a přípravu povrchu vysokotlakým mytím s náležitým parametrem průtoku a pracovního tlaku
- provedení hloubkové strojní regenerace umělého trávníku s výměnou křemičitého vsypu
- odstranění degradovaného vsypu spolu s nežádoucími příměsemi (prach, pyl, spad, rozložené organické látky a jiné vnesené nečistoty)
- aplikace nového křemičitého vsypu s řádnou výškou plnění, vyrovnání nivelety a celoplošné zakartáčování

Požadované servisní práce (tartan – běžecká dráha):
- příprava povrchu kartáčováním s vysátím nečistot
- celoplošná aplikace tlakového renovačního vrstveného nástřiku na EPDM
- provedení nového lajnování

Veškeré postupy a použité materiály musí být v souladu s platnými ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: sportoviště v majetku Města Petřvald:
1. Sportovní areál, Okrajová 1872 (plocha víceúčelového hřiště)
2. Hřiště u ZŠ Školní 246 (víceúčelové hřiště + běžecká dráha)

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY: březen – duben 2015 (v závislosti na počasí)

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 370 000,- Kč bez DPH

5. KRITÉRIUM HODNOCENÍ: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 100 %

6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem bez DPH / s DPH
cena za víceúčelové hřiště, SA Okrajová 1872 bez DPH / s DPH
cena za víceúčelové hřiště, Školní 246 bez DPH / s DPH
cena za běžeckou dráhu, Školní 246 bez DPH / s DPH

Cena za realizaci jednotlivých částí bude hrazena po jejich ukončení a předání.

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH s informací, že nejsou plátci DPH.

7. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
7.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Vzor smlouvy je přílohou této dokumentace. (příloha č.2) Pokud uchazeč předloží jinou smlouvu nebo provede její úpravy, je to důvodem pro vyloučení jeho nabídky z dalšího hodnocení.
7.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění (subdodavatelské schéma – viz. příloha č.5).
7.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

8. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
8.1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena; Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.1)
8.2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (podepisuje-l osoba oprávněná jednat k zastupování uchazeče na základě plné moci, doloží uchazeč i příslušnou plnou moc) – (příloha č.2)
8.3. Čestné prohlášení o splnění Základních kvalifikačních předpokladů a Ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (příloha č.3, č.4)
8.4. Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 dodavatel, předloží takto:
a) podle ust.§54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
b) podle ust.§54 písm.b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujicí příslušné živnostenské oprávnění či licenci na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
c) podle ust. §54 písm d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
8.5. Subdodavatelské schéma (příloha č.5) nebo čestné prohlášení, že zadavatel zajistí plnění veřejné zakázky vlastními prostředky a silami v plném rozsahu.
8.6 Cenová nabídka zpracovaná dle článku 6. zadávací dokumentace.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Součásti zadávací dokumentace je:
textová část zadávací dokumentace + tyto přílohy:

Text výzvy dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 1)
Krycí list nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 2)
Obchodní podmínky formou návrhu Smlouvy o dílo dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 3)
Čestné prohlášení dle ust.§ 53 odst.1 písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb. dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 4)
Čestné prohlášení dle ust.§ 50 odst.1 písm.c) zákona 137/2006 Sb. dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 5)
Subdodavatelské schéma dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 6)
Fotodokumentace současného stavu ( 3 listy) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 7)
Kopie Technických výkresů hřiště Školní 246 dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 7)
Kopie Technických výkresů hřiště Okrajová 1782 dokument ke stažení ve formátu PDF

10. TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY:
Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.2.2015 v 10.00 hod

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označení názvem veřejné zakázky „Hloubková regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald“.
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele a v pracovní době zadavatele Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald 735 41.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta

Městský úřad