Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 5.2.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu a nátěry v určených prostorech budovy ZŠ Školní čp.246 a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 9.500 m2
2. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle požadavků (případně jiné nátěry)
3. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky:
budovy ZŠ Školní 246 a budova ZŠ a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 10.3.2014 – do 31.10.2014 (po dohodě se zadavatelem a vedením ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná cena :
do 250 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:


V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Originál dokladu bude zadavateli předložen před uzavřením smlouvy.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 27.2.2014 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Vzor smlouvy o dílo ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

Městský úřad