Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 389
TÝDEN: 1062
CELKEM: 1735749

Obsah

Rozhodnutí ze dne 26.6.2015

Zadavatel v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP předpisů rozhodl o tom, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč: MEVA – OSTRAVA, s r.o., Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ 64088707

Pořízení kompostérů pro občany města Petřvald

V Petřvaldě dne 3.6.2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

„Pořízení kompostérů pro občany města Petřvald“

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ FONDU SOUDRŽNOSTI EVRPPSKÉ UNIE WWW.OPZP.CZ

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/4.1.00/15.27711
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15236594

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky:

Pořízení kompostérů pro občany města Petřvald

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Telefon: 596 542 900 
Fax: 596 542 933 
E-mail: luksa@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Zuzana Sáňková
Telefon: 596 542 909 
Fax: 596 542 933 
E-mail: sankova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 335 ks domácích kompostérů pro obyvatele města Petřvaldu dle technických požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Z toho:
5 ks kompostérů o objemu od 675 l do 700 l
80 ks kompostérů o objemu od 1400 l do 1500 l
250 ks kompostérů o objemu 2000 l do 2 200 l

Kód CPV: 39234000-1 Kompostovače

Dodané kompostéry musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.

4. Termín dodání:
Dodávka bude rozdělena do dvou etap, přičemž 168 ks kompostérů bude dodáno do 45 dnů a 167 ks do 60 dnů od účinnosti kupní smlouvy.

5. Místo dodání:
Středisko údržby města Petřvald, Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald


6. Předpokládaná cena předmětu plnění je 1 919 000,- Kč bez DPH.

7. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky - dodávkou, dopravou.

Při hodnocení nabídky je rozhodná její cena včetně daně z přidané hodnoty. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- splnění profesních kvalifikačních předpokladů - tyto prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byla tato dodávka provedena řádně a odborně. Za významné považuje zadavatel takové dodávky, které byly obdobné k této části předmětu veřejné zakázky, přičemž každá z těchto dodávek musí být v objemu minimálně 500 000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v každé takové referenční zakázce.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může vyžádat předložení originálů těchto dokladů.

9. Další podmínky zadavatele:

9.1 Bližší podmínky nutné pro zpracování nabídky obsahuje Zadávací dokumentace. Kompletní Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na úřední desce Města Petřvald: http://www.petrvald.info/vzakazky.htm
9.2 Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) a bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče.
9.3 Zálohy nejsou přípustné.
9.4 Uchazeč poskytne záruku na dodávku v délce 60 měsíců. Záruční doba funkčnosti kompostéru 5 let je požadována s ohledem na dobu udržitelnosti projektu OPŽP. Záruční doba na funkčnost 5 let neruší záruční dobu poskytovanou ze zákona.
9.5 Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu s uchazečem neuzavřít.

10. Lhůta a místo podání nabídek:

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 22.6.2015 do 11,00 hodin zřetelně označenou nápisem:

„NABÍDKA OVaŽP – Pořízení kompostérů pro občany města Petřvald – NEOTVÍRAT“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.


Ke stažení:

 

Výzva k podání nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF
Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky (úplné znění) dokument ke stažení ve formátu PDF
Krycí list dokument ke stažení ve formátu MS Word
Návrh kupní smlouvy dokument ke stažení ve formátu MS Word
Technická specifikace dokument ke stažení ve formátu MS Word
Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dokument ke stažení ve formátu MS Word
Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dokument ke stažení ve formátu MS Word

 


Ing. Jiří Lukša
starosta města