Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 391
TÝDEN: 1064
CELKEM: 1735751

Obsah

Výměna podlahových krytin včetně vyspravení podkladů v  určených prostorech školských zařízení města Petřvald

V Petřvaldě 22.9.2015

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Výměna podlahových krytin včetně vyspravení podkladů v  určených prostorech školských zařízení města Petřvald“. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:

„Výměna podlahových krytin včetně vyspravení podkladů v  určených prostorech školských zařízení města Petřvald“

Stručný popis zakázky :  

  1. Výměna PVC podlahových krytin včetně odstranění původního a jeho likvidace
  2. Přebroušení podkladu dle potřeby, vyspravení podkladu správkovou hmotou, stěrkování podkladu,
  3. Lepení  vybrané  PVC podlahové krytiny po celé ploše
  4. Další potřebné práce a materiál

 

Místo plnění zakázky:  budovy ZŠ Školní 246 včetně ŠJ a budova ZŠ a ZUŠ Závodní  čp.822 včetně ŠJ v Petřvaldě,  všechny budovy MŠ 2.května v Petřvaldě

 

Termín plnění zakázky :   od 11/2015 – do 11/2016

                                            (plnění postupně – dle potřeby a po dohodě se zadavatelem)

 

Předpokládaná  hodnota zakázky : max. do 800 tis.Kč bez DPH celkem

Celková hodnota zakázky je závislá na výši schválených finančních  prostředků a aktuálních potřebách zadavatele ve stanoveném termínu  plnění zakázky)

Kritéria pro hodnocení nabídky:

Nabídková cena v členění:

Tabulka rozpisu

Pro výběr zhotovitele bude rozhodující:

1.  cena  bm za položku č.5  bez DPH,

2.  součet celkové ceny za m2 u položek 1,2,3,4 bez DPH.

 

Další podmínky zadavatele:

Nabídka  musí obsahovat tyto části :

1. Krycí list nabídky (viz.příloha č.1 výzvy)

2. Návrh smlouvy o dílo (viz.příloha č.2 výzvy)

 

Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.

Tato plná moc musí být rovněž předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy.

3. Výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii)

4. Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v prosté kopii)

5. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smysl §50 odst.1 písm c.zákona č. 137/2006 Sb.

Originály dokumentů  dle bodů 3.a 4. nebo jejich ověřené kopie, předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy.

Zadavatel  může  řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ  Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

do 5.10.2015  10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Výměna podlahových krytin včetně vyspravení podkladů v určených prostorech školských zařízení města Petřvald“ – NEOTEVÍRAT.

 

Ke stažení:

 

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

po, stř                          7.00 -  11.30 hod        12.00 - 17.00 hod.

út, čt                            7.00 -  11.30 hod.       12.00 - 15.00 hod.

pa                                7.00 -  11.30 hod.       12.00 - 13.30 hod.

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvald