Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“


V Petřvaldě dne 16.4.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem plnění je rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ul. Ostravské v celkové délce cca 28 m. Stávající oplocení je tvořeno ze zděných sloupků. Mezi sloupky je vyzděna podezdívka s okapnicí. Výplňové rámy jsou ocelové, drátěné, zakotvené do zděných sloupků. Sloupky a podezdívka jsou omítnuty. Plot je ve svahu a musí odolávat tlaku zeminy, proto tomu musí odpovídat konstrukce plotu. Vzhledem k této situaci a k tomu, že je požadavek, aby se charakter plotu nezměnil, je navržen postup a rozsah prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě samém, ul. K Muzeu, u hlavní hřbitovní brány dne 25.4.2013 v 8,00 hod.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
d) Termín provádění zakázky: 06-08/2013
e) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.5.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad