Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Hřbitov

Upozornění

Vzhledem k tomu, že veřejné toalety na hřbitově jsou zneužívány k neoprávněnému přebývání a odběru vody, bylo vedením města rozhodnuto, že v zimních měsících (mimo svátky) budou toalety uzavřeny, a to od 7.11.2022 do 16.12.2022 a od 9.1.2023 do 31.3.2023.

Děkujeme za pochopení.

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí

 

POVINNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ HROBOVÉHO MÍSTA NA  MÍSTNÍM HŘBITOVĚ

Nájemci hrobového místa jsou dle schváleného Řádu veřejného pohřebiště mimo jiné povinni zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující vzhled pohřebiště, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa, odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a podobně.

Dále mají povinnost zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita, aby neohrožovalo zdraví, životy či majetek dalších osob.

Jako nájemci jsou také povinni mít s městem uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa a mít zaplacený poplatek. Hroby, u kterých není zaplacené nájemné, mohou být v souladu se zákonem o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb. v platném znění) zlikvidovány.

Nájemci hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, kteří chtějí upravit rozměry stávajícího pronajatého místa, jsou povinni podat na Městský úřad v Petřvaldě písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů) hrobového místa. Tiskopis žádosti lze vyzvednout osobně na Městském úřadě ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách města http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/smutecni-obradni-sin/hrbitov/

Po ukončení nájmu hrobového místa jsou povinni na vlastní náklady odstranit veškeré hrobové zařízení (rám, pomník, krycí desky, ...) včetně uren.

Schválený Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn na vývěsní tabuli před obřadní síní nebo jej naleznete na webových stránkách města mestsky-urad/pravni-predpisy-mesta-/ostatni/?kateg=16&sort=1&search= .

 

Co není na hřbitově dovoleno:

Na hřbitově není mimo jiné dovoleno ukládání nádob a nářadí a jiných předmětů na zelené pásy nebo za pomníky. Při sečení trávy tyto předměty překážejí, často dochází i ke škodám na  sekacím zařízení.

Pozemky okolo hrobových míst jsou ve vlastnictví města a není zde dovoleno provádět jakoukoliv výsadbu nové veřejné zeleně. Stromky či keře překážejí při průchodu kolem hrobů, zasahují i na okolní hrobová místa, kořeny mohou začít časem poškozovat hrobové zařízení nebo dokonce ztěžují pohřbívání. Pokud jsou keříky nebo stromky ještě malé, bylo by nejvhodnější je přesadit na svou zahrádku, kde nebudou nikomu překážet a nebude nutné je vykácet.

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí 


Upozornění

Nájemci hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, kteří chtějí upravit rozměry stávajícího pronajatého místa, jsou povinni podat na Městský úřad v Petřvaldě písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů) hrobového místa s platností 1.4.2017.

Tiskopis žádosti lze vyzvednout osobně na Městském úřadě ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách města (zde...)

Stávající smlouva bude platná až do uplynutí data uvedeného na této smlouvě. Ve smlouvě následující bude nájemné a cena služeb spojených s nájmem vypočtena dle nové změněné plochy hrobového místa.

V případě porušení této povinnosti, kdy si nájemce změní velikost hrobu bez schválení města Petřvald, bude mu vyměřena pokuta ve výši 1.000,- Kč (viz Smlouva o nájmu hrobového místa článek IV., odst. 1).

V Petřvaldě 1.3.2017

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí