Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Oprava fasády kulturního domu

Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní– části D + E, 735 41 Petřvald

V Petřvaldě 27.7.2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Název zakázky:

„Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní-– části D + E,

735 41 Petřvald“

Druh zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení zakázky:

28.7.2015

Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo zadavatele:

náměstí Gen.Vicherka 2511

735 41 Petřvald

Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Ing.Jiří Lukša, starosta

 

IČ zadavatele:

00297593

DIČ zadavatele:

CZ 00297593

Jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefona, e-mailová adresa:

Mgr, Lucie Polková

+420 601 564 850

polkova@petrvald-mesto.cz

Lhůta a způsob

pro podávání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí

dne 24. 8. 2015 v 10:00 hodin.

Nabídka bude předložena ve stanovené lhůtě v tištěné podobně  na adresu zadavatele v zalepené obálce označené nápisem: NEOTEVÍRAT - Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní - části D + E, 735 41 Petřvald“.

Popis předmětu zakázky:

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu výzvy

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

15.9.2015 – do max.15.10.2015

Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:

Kulturní dům Petřvald

 

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 

Požadovaný jazyk nabídky:

Jazyk český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu a požadavky na obsah nabídky:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah nabídky:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Nabídka bude obsahovat tyto přílohy v tomto řazení:

1. Krycí list nabídky (viz.příloha č.1 výzvy)

2. Návrh smlouvy o dílo (viz.příloha č.2 výzvy)

Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.

Tato plná moc musí být rovněž předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy.

3. Osvědčení o autorizaci (v prosté kopii)

4. Oceněný výkaz výměr (viz.příloha č.3 výzvy)

5. Výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii)

6. Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v prosté kopii)

7. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smysl §50 odst.1 písm c.zákona č. 137/2006 Sb.

Originály dokumentů  dle bodů 3.,5.,6. nebo jejich ověřené kopie předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:

§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ostatní ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Města Petřvald schválenou Radou města Petřvald pro aplikaci výše uvedeného zákona

Přílohy:

(ke stažení)

Úplné znění výzvy k podání nabídky

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 - Výkaz výměr

 

Další podmínky:

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit, nejpozději však do data uzavření smlovy.

Podpis zadavatele:

V Petřvaldě dne 27.7.2015

Ing.Jiří Lukša, starosta města Petřvald

 

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:12
TÝDEN:2847
CELKEM:2515545