Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald.

Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald.


V Petřvaldě dne 11.9.2012

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - „Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“. Město Petřvald tímto vyzývá k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“): .

Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ 00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města Petřvaldu
Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Václav Holeček, místostarosta města
Telefon: 596 542 901, 602 551 900
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz

1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (VZ) a jeho technická specifikace

1.1 Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je poskytování komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu od 1.1.2013 a zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu společně s optimalizací nákladů spojených s dodávkou elektrické energie a plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pod názvem: „Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“, a to formou elektronické aukce.

1.2 Rozsah předmětu zakázky:

  • realizace dvou veřejných zakázek a vypracování zadávacích dokumentací v souladu se ZVZ, a to 1. na dodavatele el. energie a 2. na dodavatele plynu pro všechna odběrná místa spravována městem Petřvald a příspěvkovými organizacemi města (celkem 68 odběrných míst elektrické energie a 14 odběrných míst plynu),
  • poskytnutí odborného poradenství při předběžném hodnocení, vypracování všech oznámení uchazečům samostatně pro dodavatele elektrické energie a plynu, poskytnutí poradenství pro hodnotící komisi, vypracování veškerých protokolů, čestných prohlášení pro členy komise, v případě podlimitní veřejné zakázky příprava veškerých formulářů pro uveřejnění,
  • zpracování a rozeslání výzev k účasti v elektronické aukci, případně vypracování oznámení o vyloučení uchazeče, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
  • vyhodnocení veřejných zakázek a doporučení nejvhodnějších nabídek zadavateli,
  • popis postupu a potřebných formalit při uzavírání smluv s novými dodavateli,
  • kontrola správnosti a kompletace všech náležitostí nových obchodních vztahů,
  • zajištění součinnosti při uzavření smluv o dodávce elektrické energie a plynu pro jednotlivá odběrná místa od 1.1.2013 do 31.12.2014.


1.3 Doba provádění je od 1.10. – 30.11.2012 s tím, že smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu pro jednotlivá odběrná místa budou uzavřena na období od 1.1.2013 – 31.12.2014.

1.4 Místo plnění: Město Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné 720488.

2. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 21. září 2012 do 11:00 hod, čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Označení:

„Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku jejíž součástí bude návrh mandátní smlouvy potvrzený oprávněnou osobou.
Nabídky budou podány v českém jazyce.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.


3. Údaje o hodnotících kritériích
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, odměna za plnění. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH uvedená v návrhu mandátní smlouvy. Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností.

4. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a podmínky za nichž je možno překročit nabídkové ceny
Zálohy nejsou přípustné. Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek a podmínek budou uvedeny v návrhu mandátní smlouvy.

5. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.


Podrobné zadávací podmínky najdete zde.