Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010


V Petřvaldě dne 26.9.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Zuzana Sáňková
Telefon: 596 542 909
Fax: 596 541 795
E-mail: sankova@petrvald-mesto.cz


I. Předmět veřejné zakázky, zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (nepodléhá zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele díla „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“, tj. provedení technického zajištění sesuvu zahrnující realizaci kotvené stěny, opravu místní komunikace a úpravu odtokových poměrů dle projektové dokumentace zhotovené společností G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 9/794, 702 00 Ostrava-Přívoz. Toto dílo bude spolufinancováno ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu MŽP Povodně 2010. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pro případ, že na předmět veřejné zakázky nebude poskytnuta podpora. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 1,88 mil. Kč.

Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky lze vyzvednout po telefonické nebo e-mailové dohodě na adrese Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, Ing. Zuzana Sáňková, tel.: +420 596 542 909, e- mail: sankova@petrvald-mesto.cz, a to na základě písemné či e-mailové žádosti doručené pověřené osobě nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 10.10.2012.

Za poskytnutí zadávací dokumentace nebude požadovaná úhrada nákladů.

II. Požadavky na kvalifikaci zpracovatele nabídky
Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

III. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem..

Doručené nabídky budou hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v termínu do 3 týdnů od termínu pro předložení nabídek.

IV. Další podmínky zadavatele
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, záruky, platební podmínky.
Zálohy nejsou přípustné.
Termín provádění zakázky: 20.10. – 31.12.2012
Zadavatel může odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.
Nabídku zpracovanou v českém jazyce v originále písemné formě doručte v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ NEOTVÍRAT


na adresu:

Město Petřvald
Gen. Svobody 511
735 41 Petřvald

nebo osobně na uvedené adrese nejpozději do 15.10.2012 do 11:00 hodin.

Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy ve formátu PDF najdete zde.

4.10.2012 - Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu - „PETŘVALD - Podlesí -zabezpečení sesuvu“

Město Petřvald sděluje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ tyto dodatečné informace (členění odstavců dle dokumentu PDF):

1. Článek VII. bod 7.2. písm. b) Zadávací dokumentace – Je vypuštěn požadavek na:
- živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky,

2. Článek VIII. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií – nové znění věty:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena.

Úplné znění dodatečných informací ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:523
TÝDEN:2828
CELKEM:2515526