Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010


V Petřvaldě dne 26.9.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Zuzana Sáňková
Telefon: 596 542 909
Fax: 596 541 795
E-mail: sankova@petrvald-mesto.cz


I. Předmět veřejné zakázky, zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (nepodléhá zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele díla „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“, tj. provedení technického zajištění sesuvu zahrnující realizaci kotvené stěny, opravu místní komunikace a úpravu odtokových poměrů dle projektové dokumentace zhotovené společností G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 9/794, 702 00 Ostrava-Přívoz. Toto dílo bude spolufinancováno ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu MŽP Povodně 2010. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pro případ, že na předmět veřejné zakázky nebude poskytnuta podpora. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 1,88 mil. Kč.

Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky lze vyzvednout po telefonické nebo e-mailové dohodě na adrese Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, Ing. Zuzana Sáňková, tel.: +420 596 542 909, e- mail: sankova@petrvald-mesto.cz, a to na základě písemné či e-mailové žádosti doručené pověřené osobě nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 10.10.2012.

Za poskytnutí zadávací dokumentace nebude požadovaná úhrada nákladů.

II. Požadavky na kvalifikaci zpracovatele nabídky
Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

III. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem..

Doručené nabídky budou hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v termínu do 3 týdnů od termínu pro předložení nabídek.

IV. Další podmínky zadavatele
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, záruky, platební podmínky.
Zálohy nejsou přípustné.
Termín provádění zakázky: 20.10. – 31.12.2012
Zadavatel může odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.
Nabídku zpracovanou v českém jazyce v originále písemné formě doručte v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ NEOTVÍRAT


na adresu:

Město Petřvald
Gen. Svobody 511
735 41 Petřvald

nebo osobně na uvedené adrese nejpozději do 15.10.2012 do 11:00 hodin.

Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy ve formátu PDF najdete zde.

4.10.2012 - Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu - „PETŘVALD - Podlesí -zabezpečení sesuvu“

Město Petřvald sděluje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ tyto dodatečné informace (členění odstavců dle dokumentu PDF):

1. Článek VII. bod 7.2. písm. b) Zadávací dokumentace – Je vypuštěn požadavek na:
- živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky,

2. Článek VIII. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií – nové znění věty:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena.

Úplné znění dodatečných informací ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
2
31
1
1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:29
DNES:531
TÝDEN:3916
CELKEM:2217772