Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“

„Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“


V Petřvaldě dne 18.2.2014

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“
(mimo režim zákona č.137/2006 Sb. v platném znění)

1. Identifikační údaje zadavatele, kontakty:

Zadavatel: Město Petřvald
Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Zastoupený: p.Jarmilou Skálovou, starostkou města
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: 596 542 903, polkova@petrvald-mesto.cz


Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle níže uvedených zadávacích podmínek:

1. Název a druh předmětu zakázky:
Název zakázky: Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona 137/2006 Sb.)

2. Předpokládaná lhůta plnění: zahájení - ihned po ukončení topné sezóny (dle klimatických podmínek), nejpozději 15.5.2014 ukončení prací a předání díla: do 30.6.2014

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.600 000,00 Kč bez DPH

4. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

5. Informace o předmětu a popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy topného systému v areálu základní školy v Petřvaldě u Karviné za využití předizolovaného plastového kompaktního systémového potrubí a stávajících topných kanálů pouze s omezeným rozsahem výkopových prací. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing.Michalem Havlíčkem.

6. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 28.2.2014 v 10.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy ZŠ Školní čp.246 v Petřvaldě u Karviné.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 10.3.2014 do 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


8. Způsob podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze v písemné podobě a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce v řádně uzavřené a označené obálce, na které je uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, kdy nabídka je zadavateli podána po stanovené lhůtě.

9. Zadávací dokumentace:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí Výzvy pro podán nabídky ) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha Výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace včetně Výkazu výměr – elektronická podoba


ad I. Požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno:

a. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.

K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
č.2 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána v max.limitu 15% objemu stavebních nákladů akce
č.3 Návrh časového harmonogramu (který bude následně aktualizován podle dne předání staveniště)

b. Požadavky na splnění kvalifikace
zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

základní kvalifikační předpoklady :
dle § 53 odst.1 zákona 137/2006 Sb.v platném znění zájemce doloží čestným prohlášením

profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 zákona 137/2006 Sb. v platném znění:
písm. a) zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zapsán dle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů
písm. b) zájemce doloží dokladem o oprávnění podnikat v příslušném oboru (pozemní stavby)
písm. c) zájemce doloží osvědčením autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „techniky prostředí staveb, specializace pro technická zařízení“

technické kvalifikační předpoklady:
dle § 56 odst.3 písm.a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění, zájemce doloží seznam realizovaných staveb za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb obdobného charakteru (rozvody ústředního vytápění apod.), přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s § 56 odst.5 písm.c) . První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

c. Nabídková cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

d. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- cena celkem      bez DPH      DPH     s DPH

e. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

ad II. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo jsou přílohou této výzvy

ad III. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 3.3.2014 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě (tel.č.596 542 903, 601 564 850 - Mgr.Polková) v níže uvedené pracovní době.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace není součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info ) a elektronické (i fyzické) úřední desce zadavatele.

10. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

11. Dodatkové informace k zadávací dokumentaci:
Zadavatel může v průběhu lhůty pro podání nabídek zveřejňovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto informace budou zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Petřvald.

12. Zveřejnění nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na zveřejnění podaných nabídek.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy (v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník) ve formátu PDF

V Petřvaldě dne 18.2.2014

Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

v.z. Ing.Václav Holeček
místostarosta města Petřvald

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:701
TÝDEN:5596
CELKEM:2512351