Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.

Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.


V Petřvaldě dne 28.8.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provádění vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald se sídlem Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky. .

Název veřejné zakázky:
Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.

Stručný popis zakázky:
1.Údržba a opravy rozvodů vody (SV, TUV, kanalizace), plynu a tepla na majetku Města Petřvald dle potřeb a požadavků zadavatele (subdodávkami možno řešit jen 10 % celkového objemu prací).
2.Zajištění revizí, dokumentace a měření souvisejících s předmětem zakázky (subdodávkami možno řešit jen 30 % celkového objemu prací).
3.Dodávky a montáž zařizovacích předmětů souvisejících s údržbou a opravami dle bodu 1..
4.Další potřebné práce a materiál .

Místo plnění zakázky: Město Petřvald

Kritéria pro hodnocení nabídky(v sestupném pořadí podle významu):
1.Kvalita a úroveň nabízeného plnění
2.Dodací lhůty (rychlost nástupu po ohlášení havárie, běžné opravy apod.), záruční a pozáruční servis
3.Nabídková cena v členění:
  3.1. ceník prací a materiálu k bodu 1. bez DPH
  3.2. ceník prací k bodu 2. bez DPH
  3.3. ceník předmětů k bodu 3 bez DPH

Ceny musí být uvedeny jako fixní na dobu 1 roku. Poté možnost navýšení cen o prokazatelnou inflaci.

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- Technické kvalifikační předpoklady formou seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí dle §56 odst.2 písm.a) zákona č.137/2006 Sb. v platném znění

Součástí této výzvy je návrh Smlouvy o dílo ke stažení zde.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Termín provádění zakázky: od 1.10.2012 (max.do 1.10.2016).
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 14.9.2012 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald“.