Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pamětní deska obětem 2. světové války

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 8
DNES: 456
TÝDEN: 1951
CELKEM: 1644738

Obsah

„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“


V Petřvaldě dne 11.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oken s dveří v objektu Základní škola, Školní 246, Petřvald (3 etapa) . Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“


1.Stručný popis zakázky :
- provedení přesného zaměření oken a dveří v rozsahu dle přiložené PD
- kompletní demontáž dřevěných oken – vč. rámů , ocelové konstrukce z parapetů pod stávajícími okny
- dodání a montáž nových oken bílých plastových dle Výpisu výplní otvorů přiložené PD
- kompletní demontáž ocelových dveří na schodišti (únikové schodiště) a dveří do jídelny v 1.PP včetně zárubní
- dodání a montáž nových nových plastových dveří na schodiště (únikové schodiště) a plastových dveří do vstupu do jídelny v 1.PP dle PD
- členění a další parametry jsou upřesněny v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy
- demontáž stávajících izolačních panelů a dozdění vzniklých prostor dle přiložené PD
- dodání a montáž vnějších parapetů hliníkových, barva hnědá
- další potřebné stavební práce, opravy maleb, opravy omítek dle přiložené PD.

2. Místo plnění zakázky: objekt čp. 246, ul. Školní, Petřvald

3. Termín plnění zakázky: červenec – srpen 2013

Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000,- Kč bez DPH

4. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 21.2.2013 ve13.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Základní školy Školní čp.246 v Petřvaldě, 735 14.

5. Hodnotící kritéria:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

6. Nabídková cena
bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- cena celkem / bez DPH

7. V nabídce musí uchazeč prokázat:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. . Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 21.2.2013 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě v níže uvedené pracovní době, nebo bude objednateli (na požádání) zaslána poštou.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace v elektronickém formátu je rovněž součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info ) a elektronické úřední desce zadavatele.

9. Další podmínky zadavatele:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen. Smlouva bude obsahovat tyto přílohy:
příloha č.1 – položkový rozpočet
příloha č.2 – časový harmonogram
příloha č.3 – seznam subdodavatelů se specifikací prací, které budou vykonávat. Celkový objem subdodávek nesmí překročit 15 % z celkového objemu stavebních prací

9.2. Nabídka bude obsahovat přesný harmonogram prací se zahájením a ukončením
plněním v termínech červenec – srpen 2013

9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 8.3.2013 11,30 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Základní škola Petřvald,Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy vč. požadavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.
Projektová dokumentace :
technicka zpr
VC1- okna krcek jidelna
VC2 - dvere jidelna
VC3 - okna schodiste
VC4 - okna chodba p+»v st a prist
VC5a - okna sev pav p+»v
VC5b - okna sev pav novy st
VC6 - dvere schodiste
VC7 - vypis vyplni

Doplnění zadávacích podkladů na veřejnou zakázku mletého rozsahu: Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Doplnění zadávacích podkladů ve formátu PDF.

Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 21.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci doplňují takto:

Dveře plastové vchodové jednokřídlé (boční vstup do školy – napravo od hlavního vchodu)
- demontáž stávajících dřevěných dveří
- výroba a montáž nových plastových vchodových dveří 800 x 19700 mm (světlost min.800 mm).
- levé, jednokřídlé, plné, bezpečnostní kování se zámkem, klika na vnitřní straně straně
- barva rámu a křídla – bílá, oboustranně
- UW =1,2 W/m2K (příp.nižší)

Termín pro podání nabídek se nemění.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka