Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 79
TÝDEN: 2645
CELKEM: 1737332

Obsah

„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“


V Petřvaldě dne 11.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oken s dveří v objektu Základní škola, Školní 246, Petřvald (3 etapa) . Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“


1.Stručný popis zakázky :
- provedení přesného zaměření oken a dveří v rozsahu dle přiložené PD
- kompletní demontáž dřevěných oken – vč. rámů , ocelové konstrukce z parapetů pod stávajícími okny
- dodání a montáž nových oken bílých plastových dle Výpisu výplní otvorů přiložené PD
- kompletní demontáž ocelových dveří na schodišti (únikové schodiště) a dveří do jídelny v 1.PP včetně zárubní
- dodání a montáž nových nových plastových dveří na schodiště (únikové schodiště) a plastových dveří do vstupu do jídelny v 1.PP dle PD
- členění a další parametry jsou upřesněny v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy
- demontáž stávajících izolačních panelů a dozdění vzniklých prostor dle přiložené PD
- dodání a montáž vnějších parapetů hliníkových, barva hnědá
- další potřebné stavební práce, opravy maleb, opravy omítek dle přiložené PD.

2. Místo plnění zakázky: objekt čp. 246, ul. Školní, Petřvald

3. Termín plnění zakázky: červenec – srpen 2013

Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000,- Kč bez DPH

4. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 21.2.2013 ve13.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Základní školy Školní čp.246 v Petřvaldě, 735 14.

5. Hodnotící kritéria:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

6. Nabídková cena
bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- cena celkem / bez DPH

7. V nabídce musí uchazeč prokázat:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. . Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 21.2.2013 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě v níže uvedené pracovní době, nebo bude objednateli (na požádání) zaslána poštou.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace v elektronickém formátu je rovněž součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info ) a elektronické úřední desce zadavatele.

9. Další podmínky zadavatele:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen. Smlouva bude obsahovat tyto přílohy:
příloha č.1 – položkový rozpočet
příloha č.2 – časový harmonogram
příloha č.3 – seznam subdodavatelů se specifikací prací, které budou vykonávat. Celkový objem subdodávek nesmí překročit 15 % z celkového objemu stavebních prací

9.2. Nabídka bude obsahovat přesný harmonogram prací se zahájením a ukončením
plněním v termínech červenec – srpen 2013

9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 8.3.2013 11,30 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Základní škola Petřvald,Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy vč. požadavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.
Projektová dokumentace :
technicka zpr
VC1- okna krcek jidelna
VC2 - dvere jidelna
VC3 - okna schodiste
VC4 - okna chodba p+»v st a prist
VC5a - okna sev pav p+»v
VC5b - okna sev pav novy st
VC6 - dvere schodiste
VC7 - vypis vyplni

Doplnění zadávacích podkladů na veřejnou zakázku mletého rozsahu: Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Doplnění zadávacích podkladů ve formátu PDF.

Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 21.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci doplňují takto:

Dveře plastové vchodové jednokřídlé (boční vstup do školy – napravo od hlavního vchodu)
- demontáž stávajících dřevěných dveří
- výroba a montáž nových plastových vchodových dveří 800 x 19700 mm (světlost min.800 mm).
- levé, jednokřídlé, plné, bezpečnostní kování se zámkem, klika na vnitřní straně straně
- barva rámu a křídla – bílá, oboustranně
- UW =1,2 W/m2K (příp.nižší)

Termín pro podání nabídek se nemění.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka