Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků

Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků


V Petřvaldě dne 1.8.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Opravu školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky: „Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :

Dodávka a montáž na běžecké dráze a doskočišti:
- oprava běžecké dráhy položením pryžových čtverců š. 2 m x dl. 50 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 100 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 54 m)

- oprava rozběhové dráhy k doskočišti š. 1 m x dl. 15 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 15 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 30 m)

- výměna písku v doskočišti 3,5 x 5 m a výměna starých obrubníků za pryžové
1000x250x50mm (cca 16 m)

Zadavatel upozorňuje na nutnost zachování dostupnosti kanalizačních vpustí na výše uvedených drahách (dle přibližného plánku, které je přílohou této poptávky)

Dodávka a montáž hracích prvků (2-3 ks):
1. lanová pyramida pro venkovní využití (lanový systém – kombinace kov a lano s ocelovým kordem a obalem s polypropylenu, plastové spoje) včetně dodávky dopadové plochy nebo její úpravy

2. další hrací prvek nebo dva hrací prvky dle individuální nabídky uchazeče včetně úpravy dopadových ploch

Veškeré prvky a použité výroby musí být certifikovány dle platných ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
školní hřiště a zahrada u ZŠ Masarykova na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
1. část – běžecká dráha a doskočiště srpen – 15.řijna 2014
2. část – hrací prvky duben – květen 2015

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 300 000,- Kč bez DPH

4. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem bez DPH / s DPH
cena za běžeckou dráhu a doskočiště bez DPH / s DPH
cena za hrací prvky (jednotlivě i celkem) bez DPH / s DPH

Cena za realizaci jednotlivých částí bude hrazena po jejich ukončení a předání.

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH s informací, že nejsou plátci DPH.

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
5.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

5.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.

5.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

6. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;

2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

3. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 4 včetně

7. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.8.2014 10,00 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 6.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 14.00 hod.

 

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Plánek hriště ve formátu PDF


Jarmila Skálová
stostarostka města Petřvaldu

Městský úřad