Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Územní plán - Změna č. 1

Zpráva o uplatnování územního plánu města Petřvaldu za období 12/2010 – 12/2014 (aktualizace k 04/2015).

 

ÚZEMNÍ PLÁN PETŘVALDU

Úplné znění po změně č. 1,  které nabylo platnosti od 9.7.2018


 

Pořizovatel ÚP Město Orlová [Logo Města Orlová]
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577
DIČ CZ00297577
     
Příjemce ÚP Město Petřvald [Logo Města Petřvald]
Se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41, Petřvald
62305433
DIČ CZ62305433
     
Zpracovatel ÚP DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér [Logo Společnosti DUPLEX s.r.o.]
Se sídlem Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00
62305433
DIČ CZ62305433Níže je uvedena základní struktura dokumentace Úplného znění po změně č. 1 Územního plánu Petřvaldu s informativními náhledy ve formátu PDF (stav k 9.7.2018 ). Originální dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 , 735 41, Petřvald

A. ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP)
A.1 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU >>Náhled kapitoly (0.5 MB)
A.2 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  A.2.1 Výkres základního členění

>>Náhled kapitoly a) (1.7 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.6 MB)

  A.2.2 Hlavní výkres

>>Náhled kapitoly a) (2.9 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.1 MB)

  A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb

>>Náhled kapitoly a) (1.2 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.4 MB)

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (OÚP)
B.1 TEXTOVÁ ČÁST OÚP >>Náhled kapitoly (1.0 MB)
B.2 GRAFICKÁ ČÁST OÚP
  B.2.1 Koordinační výkres

>>Náhled kapitoly a) (3.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.4 MB)

  B.2.2 Výkres širších vztahů >>Náhled kapitoly (1.1 MB)
  B.2.3 Výkres vyhodnocení záboru půdy

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly n) (1.6 MB)

  B.2.4 Výkres řešení vodního hospodářství

>>Náhled kapitoly a) (1.6 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.4 MB)

  B.2.5 Výkres řešení energetiky a spojů

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.6 MB)Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability >>Náhled
 

Cílem pořízení Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu.
Při řešení se vycházelo z platného Územního plánu města Petřvald, Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a územních plánů sousedních obcí a v dokumentaci byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky.
Cílem zpracování ÚP je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:663
TÝDEN:5558
CELKEM:2512313