Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

„Dodávka pytlované posypové soli“

„Dodávka pytlované posypové soli“


V Petřvaldě dne 4.9.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Dodávka pytlované posypové soli“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Radana Gojová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: gojova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 100 tun pytlované posypové soli v termínu do 31.10.2013.
3.2. Technické požadavky:

• Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace
• Hrubost posypové soli 0,2 – 3,5 mm
• Doprava musí být provedena nákladními automobily bez návěsu, tak aby bylo možno vyložit posypovou sůl přímo v areálu střediska údržby Městského úřadu Petřvald, ul. Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky města Petřvald.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
2. Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace, neprodyšně uzavřených.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 18.9.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

Městský úřad