Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Probíhá úprava webových stránek. Omluvte nám nedostatky, které s celým procesem souvisejí.

Školství

Logo

Realita škol a žáků

(dotazníkové šetření v rámci MAP)

V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je Město Orlová a který se zaměřuje na skupinu dětí a žáků do 15 let, se scházejí od podzimu loňského roku pracovní skupiny s cílem nejen zmapovat potřeby a problémy dětí a žáků v oblasti vzdělávání, ale především je formou navržených aktivit řešit.

Druhá pracovní skupina pod vedením paní ředitelky ZŠ Jarní v Orlové - Mgr. Věry Vrlíkové se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání a podporou dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V zájmu zmapování potřeb v území se její členové rozhodli zrealizovat dotazníkové šetření na všech základních školách v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava). Pro srovnání pohledu na věc byly otázky směřovány jednak na jednotlivé školy jako celky a zároveň byl vytvořen dotazník přímo pro žáky 4. a 7. tříd těchto škol. Výsledky jsou následující.

Základní školy v ORP Orlová navštěvuje víc jak 3000 žáků, z nichž je pět procent se zdravotním postižením a dalších pět procent, dle kvalifikovaných odhadů ředitelů škol, sociálně znevýhodněných. Ze zkušeností spolupráce ZŠ a MŠ stoupá v posledních letech počet odkladů a dodatečných odkladů povinné školní docházky (2016/2017 – celkem 48). Kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má 2,7 % pedagogů základních škol.

Školním neúspěchem je ohrožena pětina všech žáků. (Kritériem ohrožení v tomto šetření byly výsledky posledního vysvědčení – u žáků 4. tříd hodnocení vícero trojkami či čtyřkami, u žáků 7. tříd hodnocení několika čtyřkami.) Přičemž svou spokojenost s vysvědčením uvedlo pouze 60 % žáků 4. tříd a 30 % žáků 7. tříd. Podobná procentuální spokojenost s vysvědčením svých dětí byla u jejich rodičů.

Největší potíže mají žáci s matematikou. Obě skupiny žáků uvedly matematiku jako předmět, ve kterém by se rádi zlepšili. Naopak tělesná výchova zůstává i v této generaci dětí předmětem nejoblíbenějším. Nejméně oblíbenými předměty jsou předměty společenskovědní (dějepis, vlastivěda, občanská nauka).

I když téměř  90 % škol nabízí svým žákům možnost doučování, až třetina dotázaných žáků uvedla, že tuto možnost nemá. Nejčastěji se „doučují“ doma s rodiči. Jako nejméně vhodnou alternativu pro doučování děti uváděly jinou organizaci, spíš upřednostňují rodiče a školu.     

Převážnou většinu volného času dětí tráví neorganizovaně venku nebo doma u počítače. Jen 1/7 dětí čtvrtých tříd a 1/8 dětí sedmých tříd navštěvuje zájmové kroužky. Školy pro své žáky organizují řadu kroužků a odpoledních aktivit. Největší úspěch mají ty, které jsou zaměřené na sport. Přesto se celá jedna pětina dotazovaných žáků vyslovila s názorem, že nemá zájem o nic, co škola pořádá.

Závěry, z kterých rovněž budou členové pracovních skupin vycházet při navrhování aktivit pro příští období jsou tyto: 1. pomoci těm žákům, kteří o pomoc stojí; 2. přesvědčit onu pětinu žáků, že mít o něco zájem, znamená prožít život s chutí a 3. nezapomenout na ty, kteří si své povinnosti pravidelně plní a aktivní odpolední činnost si organizují sami ve snaze v životě uspět.

                                                                                               (Ing. Pilariková, Mgr. Vrlíková)

 

 

Základem je chtít

Již v předvánočním čase – 20. prosince 2016 - se sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová, na svém 4. zasedání se záměrem schválit druhou verzi Strategického rámce MAP (dále jen SR) ve vzdělávání v ORP Orlová a Akční plán na rok 2017.

Aktualizace první verze SR MAP probíhala ve spolupráci realizačního týmu, pracovních skupin (zástupci partnerů projektu), ředitelů škol a školských organizací, zástupců Petřvaldu a Doubravy. Společně jednali o  záměrech škol a školských organizací do budoucna, formulovali požadavky a sestavovali tak postupně SR. S cílem seznámit ředitele škol a školských organizací s možnostmi financování jejich záměrů uspořádal pro ně realizační tým projektu v říjnu informační seminář na téma „Dotační výzvy z OP VVV a IROP“. Následně byly z celkového SR MAP pro ORP Orlová vyfiltrovány ty záměry, na které se budou podávat žádosti o dotace z IROPu. Druhá verze SR byla devíti hlasy z devíti schválena.

Prosincového zasedání ŘV byli účastni rovněž vedoucí členové pracovních skupin, kteří zde přišli představit své návrhy opatření vytýčených cílů daných problémových oblastí. Týkaly se především setkávání (pravidelných i nepravidelných) kompetentních osob za účelem řešení problémů inkluze, špatného prospěchu žáků, adaptace dětí při přechodu z MŠ do ZŠ, vyplnění volného času dětí. Velký ohlas byl u návrhů umožnit vycházejícím žákům ze ZŠ a jejich rodičům poznat možnosti uplatnění se v řemeslných a technických oborech. Všechny návrhy pracovních skupin byly přijaty kladně a MAP na rok 2017 byl Řídícím výborem schválen.

Záměr 4. zasedání ŘV byl splněn stejně jako všechny úkoly vyplývající z realizace projektu pro rok 2016. Proto patří velký dík všem spolupracovníkům na projektu MAP – ORP Orlová, kteří to i přes počáteční těžkosti nevzdali a svůj čas tímto způsobem věnují dětem. Zatím „pouze“ papírově, ale věřme, že velká část navržených aktivit se bude moci zrealizovat i v praxi. „Základem je chtít,“ zakončil předvánoční setkání starosta Orlové a předseda ŘV Ing. Tomáš Kuča a dodal: „a když se chce, tak řada věcí udělat jde.“


obr 1obr 2obr 3

 

 

 

Z došlé pošty - poděkování

Vážený pane starosto,
vážená paní tajemnice;

dovolte, abychom u příležitosti dnešního Dne učitelů, touto cestou vyjádřili své srdečné poděkování a upřímné blahopřání všem p. učitelům a p.  učitelkám v mateřské i v základní škole v městě Petřvald.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří vzdělávají a uvádějí do praktického života naší nejmladší generaci.

Naší synové, Jakoubek a Josífek, dochází do odloučeného pracoviště mateřské školy na ul. Šenovská 356. Mj. díky vysoce profesionálnímu, odbornému, obětavému, chápavému a lidskému přístupu paní vedoucí učitelky  Darji Sikorové, paní učitelky Michaely Stoklasové a paní Jany Chriaštelové udělali za dobu docházky do výše uvedené mateřské školy velký  pokrok. Velmi si ceníme nejen výchovných dovedností výše jmenovaných p. učitelek, kdy pečují o rozvoj sociálních návyků a dovedností všech dětí (stolování, hygiena apod.), vedení dětí ke spolupráci a vzájemnému respektu, ale také k rozvoji vzdělávacích dovedností. Často jsme velmi mile překvapeni tím, co vše se naši synové nového v mateřské škole naučili: ať se to týká znalostí o přírodě, ročních období, svátcích, či znalostí nové básničky, písničky, tance apod. Kresbami a tvořivostí dětí s různými tématy se každý rodič může průběžně v celém školním roce potěšit v prostorách mateřské školky.

Věříme, že každé mamince a tatínkovi činí radost, když se jeho dítě ráno těší do mateřské školy a při svém odchodu ze školky domů sdílí, co nového se naučilo či pěkného vytvořilo.

Děkujeme tímto také vedení mateřské školy, paní ředitelce Jiřině Budíkové, že umožňuje dětem vstoupit na cestu dlouholetého vzdělávacího procesu za podpory kvalitních a vysoce profesionálních pedagogů, což považujeme za velmi důležité. Jako první učitelé našich dětí zůstanou hluboko v našich srdcích i srdcích dětí a můžeme si jen přát, aby se děti i nadále setkávali s učiteli, pro které je jejich práce posláním a radostí.

Jsme si vědomi, že je práce ve škole; ať již v mateřské, základní, střední, vysoké apod., velmi náročná; o to více si vážíme, že jsou v dnešní době pedagogové, kteří svou práci vykonávají s láskou a ke všem dětem, bez rozdílu, ve třídě přistupují jako ke svým vlastním dětem.

Vážený pane starosto, vážená paní tajemnice; přejeme Vám i nadále šťastnou volbu kvalitních a profesionálních lidí ve svém okolí a mnoho radosti z další práce.

S poděkováním a přáním úspěšných dnů

PhDr. Drahomíra Ďurášová s rodinou
Šenovská 1085
735 41  Petřvald

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 255
TÝDEN: 3195
CELKEM: 1756240