Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Školství

Logo

Realita škol a žáků

(dotazníkové šetření v rámci MAP)

V rámci projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je Město Orlová a který se zaměřuje na skupinu dětí a žáků do 15 let, se scházejí od podzimu loňského roku pracovní skupiny s cílem nejen zmapovat potřeby a problémy dětí a žáků v oblasti vzdělávání, ale především je formou navržených aktivit řešit.

Druhá pracovní skupina pod vedením paní ředitelky ZŠ Jarní v Orlové - Mgr. Věry Vrlíkové se zabývá tématem inkluzivního vzdělávání a podporou dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. V zájmu zmapování potřeb v území se její členové rozhodli zrealizovat dotazníkové šetření na všech základních školách v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava). Pro srovnání pohledu na věc byly otázky směřovány jednak na jednotlivé školy jako celky a zároveň byl vytvořen dotazník přímo pro žáky 4. a 7. tříd těchto škol. Výsledky jsou následující.

Základní školy v ORP Orlová navštěvuje víc jak 3000 žáků, z nichž je pět procent se zdravotním postižením a dalších pět procent, dle kvalifikovaných odhadů ředitelů škol, sociálně znevýhodněných. Ze zkušeností spolupráce ZŠ a MŠ stoupá v posledních letech počet odkladů a dodatečných odkladů povinné školní docházky (2016/2017 – celkem 48). Kvalifikaci pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami má 2,7 % pedagogů základních škol.

Školním neúspěchem je ohrožena pětina všech žáků. (Kritériem ohrožení v tomto šetření byly výsledky posledního vysvědčení – u žáků 4. tříd hodnocení vícero trojkami či čtyřkami, u žáků 7. tříd hodnocení několika čtyřkami.) Přičemž svou spokojenost s vysvědčením uvedlo pouze 60 % žáků 4. tříd a 30 % žáků 7. tříd. Podobná procentuální spokojenost s vysvědčením svých dětí byla u jejich rodičů.

Největší potíže mají žáci s matematikou. Obě skupiny žáků uvedly matematiku jako předmět, ve kterém by se rádi zlepšili. Naopak tělesná výchova zůstává i v této generaci dětí předmětem nejoblíbenějším. Nejméně oblíbenými předměty jsou předměty společenskovědní (dějepis, vlastivěda, občanská nauka).

I když téměř  90 % škol nabízí svým žákům možnost doučování, až třetina dotázaných žáků uvedla, že tuto možnost nemá. Nejčastěji se „doučují“ doma s rodiči. Jako nejméně vhodnou alternativu pro doučování děti uváděly jinou organizaci, spíš upřednostňují rodiče a školu.     

Převážnou většinu volného času dětí tráví neorganizovaně venku nebo doma u počítače. Jen 1/7 dětí čtvrtých tříd a 1/8 dětí sedmých tříd navštěvuje zájmové kroužky. Školy pro své žáky organizují řadu kroužků a odpoledních aktivit. Největší úspěch mají ty, které jsou zaměřené na sport. Přesto se celá jedna pětina dotazovaných žáků vyslovila s názorem, že nemá zájem o nic, co škola pořádá.

Závěry, z kterých rovněž budou členové pracovních skupin vycházet při navrhování aktivit pro příští období jsou tyto: 1. pomoci těm žákům, kteří o pomoc stojí; 2. přesvědčit onu pětinu žáků, že mít o něco zájem, znamená prožít život s chutí a 3. nezapomenout na ty, kteří si své povinnosti pravidelně plní a aktivní odpolední činnost si organizují sami ve snaze v životě uspět.

                                                                                               (Ing. Pilariková, Mgr. Vrlíková)

 

 

Základem je chtít

Již v předvánočním čase – 20. prosince 2016 - se sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“, jehož realizátorem je město Orlová, na svém 4. zasedání se záměrem schválit druhou verzi Strategického rámce MAP (dále jen SR) ve vzdělávání v ORP Orlová a Akční plán na rok 2017.

Aktualizace první verze SR MAP probíhala ve spolupráci realizačního týmu, pracovních skupin (zástupci partnerů projektu), ředitelů škol a školských organizací, zástupců Petřvaldu a Doubravy. Společně jednali o  záměrech škol a školských organizací do budoucna, formulovali požadavky a sestavovali tak postupně SR. S cílem seznámit ředitele škol a školských organizací s možnostmi financování jejich záměrů uspořádal pro ně realizační tým projektu v říjnu informační seminář na téma „Dotační výzvy z OP VVV a IROP“. Následně byly z celkového SR MAP pro ORP Orlová vyfiltrovány ty záměry, na které se budou podávat žádosti o dotace z IROPu. Druhá verze SR byla devíti hlasy z devíti schválena.

Prosincového zasedání ŘV byli účastni rovněž vedoucí členové pracovních skupin, kteří zde přišli představit své návrhy opatření vytýčených cílů daných problémových oblastí. Týkaly se především setkávání (pravidelných i nepravidelných) kompetentních osob za účelem řešení problémů inkluze, špatného prospěchu žáků, adaptace dětí při přechodu z MŠ do ZŠ, vyplnění volného času dětí. Velký ohlas byl u návrhů umožnit vycházejícím žákům ze ZŠ a jejich rodičům poznat možnosti uplatnění se v řemeslných a technických oborech. Všechny návrhy pracovních skupin byly přijaty kladně a MAP na rok 2017 byl Řídícím výborem schválen.

Záměr 4. zasedání ŘV byl splněn stejně jako všechny úkoly vyplývající z realizace projektu pro rok 2016. Proto patří velký dík všem spolupracovníkům na projektu MAP – ORP Orlová, kteří to i přes počáteční těžkosti nevzdali a svůj čas tímto způsobem věnují dětem. Zatím „pouze“ papírově, ale věřme, že velká část navržených aktivit se bude moci zrealizovat i v praxi. „Základem je chtít,“ zakončil předvánoční setkání starosta Orlové a předseda ŘV Ing. Tomáš Kuča a dodal: „a když se chce, tak řada věcí udělat jde.“


obr 1obr 2obr 3