Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a životního prostředí (prodlouženo)
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Nakládání s odpady u podnikajících osob

-

Informace pro podnikající fyzické a právnické osoby

Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz.

Bez smlouvy s městem je však nelze odkládat do běžných popelnic.
 

Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkujete odpad, musíte si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy do obecního systému.
 

Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem.


V případě, že se jako podnikatel zapojíte do obecního systému, musíte odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.


Město Petřvald stanovilo ceny za odvoz komunálního a tříděného odpadu, který produkují podnikající fyzické a právnické osoby:
 

komunální odpad:
1 970 Kč /1 rok/    110 l (120 l) nádoba s četností svozu l x týdně
8 840 Kč /l  rok/  1100 l nádoba s četností svozu l x týdně

vytříděné odpady:
svoz plastové nádoby na vytříděné složky z komunálního odpadu /plast, sklo, papír/
  500 Kč /1 rok/   110 l (120 l) nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
1000 Kč /1 rok/   240 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně  
2210 Kč /1 rok/   1100 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontejnery na komunální odpad a na tříděný odpad (plast, papír, sklo), které jsou rozmístěné na území města Petřvaldu, jsou určeny k třídění odpadu nepodnikajícími fyzickými osobami - občany města. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby nesmí do těchto kontejnerů odpad odkládat.


Vzhledem k tomu, že město Petřvald vynakládá nemalé finanční prostředky na odvoz odpadů a jeho skládkování, žádáme podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nemají vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, aby se zapojili do systému odpadového hospodářství města Petřvaldu a uzavřeli s městem Petřvald smlouvu.


Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému města, město může takovému původci uložit pokutu.
 

Odbor výstavby a životního prostředí

 

 

Datum vložení: 9. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 12. 2021 2:38
Autor: Ing. Radomír Štěrba