Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Kanalizace města

Kanalizace Podlesí - Petřvald, napojení

Rádi bychom Vás informovali o možnosti napojení na nově budovanou kanalizaci, protože ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace odpadních vod, vždy byste měli mít na paměti, že čisté životní prostředí a konkrétně čistá voda ve vodních tocích je jednou ze základů zdravého života a vyžaduje naši ochranu.
Dotazy týkající se výstavby kanalizace a možností napojování jednotlivých nemovitostí Vám zodpovíme na Informativní schůzce s Vámi, vlastníky nemovitostí, která se uskuteční 

dne 19.4.2022 v 16:00 hod. v sále Kulturního domu na ul. Kulturní v Petřvaldě.

Rovněž se můžete obrátit na pracovnici Městského úřadu Petřvald, který sídlí na náměstí Gen. Vicherka čp. 2511 v Petřvaldě kancl. 203 (v pondělí a středu od 8:00 – 11:30 a 12:00 - 16:30 hod., v úterý od 8:00 – 11:30 a 12:00 - 13:30 hodin, případně v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě): Marcela Šopová, kancl. č. 203, tel. 596 542 915, 601 564 865, sopova@petrvald-mesto.cz 

Dokumenty ke stažení:

 

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (4.4.2022)

 

Kanalizace Podlesí – Petřvald, I. etapa

Dne 18.3.2022 bude v ulici Topolová, včetně slepých ulic, provedeno frézování komunikace. S ohledem na rozsah prováděných prací bude komunikace úplně uzavřena pro průjezd všech automobilů od 8.00 hod. do cca 16.00 hod. Práce na výstavbě zakreslené části kanalizace (červeně) budou probíhat po dokončení prací na ulici Úzká tzn. cca ve 12. až 13 týdnu. Práce na hlavní stoce na ulici Topolová (žlutě) budou probíhat kontinuálně. V případě Vašich dotazů kontaktujte prosím stavbyvedoucího uvedeného výše.
ZA DOČASNÉ ZHORŠENÍ PODMÍNEK V OKOLÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ SE VÁM VELICE OMLOUVÁME!


Podrobná informace vč. situačního snímku ke stažení (308.51 kB)

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (16.3.2022)

 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jste určitě zaregistrovali – dne 8.11.2021 byla zahájena stavba I. etapy splaškové kanalizace v oblasti Podlesí. Kanalizace vyřeší následně likvidaci odpadních vod 156 nemovitostí na ul. Topolové, Úzké, Spojovací, Bužkovské, Chalupnické a Podlesní. Pro jednotlivá napojení bude vybudováno kanalizační odbočení zakončené šachtičkou mimo zpevněnou část přilehlé komunikace. Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být kanalizační odbočení vybudováno, naleznete níže.

Pokud máte zájem o kanalizační napojení zájem, jste z uvedené lokality a nenašli svou nemovitost v přiloženém seznamu, žádáme Vás, aby jste v termínu do 28.2.2022 podali žádost o vybudování kanalizačního odbočení, případně pro zodpovězení dotazů týkající se budoucí kanalizace, kontaktovali pracovnici odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Petřvald p. Marcelu Šopovou. Můžete tak učinit tel. 596 542 915, 601 564 865, e-mailem sopova@petrvald-mesto.cz nebo osobně v kancl. č. 203, a to v úřední den pondělí a středa od 8,00 do 16,30 hod., úterý 8,00 do 13,30 hod., případně po předchozí telefonické domluvě.

Seznam RD s čísly popisnými, budov s evidenčními čísly a parcel, ke kterým má být vybudováno kanalizační odbočení pro napojení na splaškovou kanalizaci:

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (14.1.2022)

 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020, aktualizace 13.3.2020)

 

Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek, které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování a čištění.

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako paliva nebo například při výrobě kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.

Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří?

 • Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;
 • Pevné předměty
 • Zbytky potravin (biologický odpad);
 • Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);
 • Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
 • Léky (patří zpět do lékárny)

 

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě

Poslední úprava textu 10.11.2015

Dne 29.10.2015 proběhla kolaudace posledního úseku trasy kanalizace G a G1 na ul. V Zimném dole vybudované v rámci stavby pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“.

Na základě výše uvedeného vyzýváme vlastníky nemovitostí, ke kterým byla vybudována kanalizační odbočení nebo je pro ně reálné napojení z hlavního řadu kanalizace, k provedení domovních přípojek kanalizace.

 

Informace ke kanalizaciInformace ke kanalizaci

Informace ke kanalizaci

 

 

 

 

 

Kdo by se měl na kanalizaci napojit ?

Rádi bychom Vás informovali o možnosti napojení na nově budovanou kanalizaci, protože ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace odpadních vod, vždy bychom měli mít na paměti, že čisté životní prostředí a konkrétně čistá voda ve vodních tocích je jednou ze základů zdravého života a vyžaduje naši ochranu.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon), k 1.1.2008 zanikla ze zákona všechna „stará“ povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků a domovních ČOV, povolená před r. 2001. Rovněž upozorňujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno: „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“.
Jinak řečeno v souladu s příslušnou legislativou (legálně) je pouze ten vlastník objektu či nemovitosti, v níž vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody :

 1. kdo má platné povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV dle vodního zákona (s datem po 1.1. 2008),
 2. kdo již vypouští své odpadní vody do veřejné kanalizace za úplatu dle smlouvy s jejím provozovatelem (SmVaK, a pod.) a prokáže to smlouvou popř. fakturou
 3. kdo odpadní vody nevypouští, akumuluje je v žumpě, jejíž obsah řádně a prokazatelně vyváží za úplatu na ČOV.

Každý si jistě spočítá a porovná náklady na legální způsoby likvidace svých odpadních vod uvedených v bodech 1-3. Při porovnání nákladů na investici, provoz a opravy je prokazatelné, že z dlouhodobého hlediska vychází nejefektivněji a nejméně finančně náročný způsob likvidace odpadních vod z domácnosti napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu (varianta č.2.), a to i v případě přípojky s nutností přečerpávání. Přínosem stavby je také to, že u pozemků s vybudovanou splaškovou kanalizací při budoucí možné zástavbě se zvýší jejich tržní cena.

Všichni obyvatelé oblastí s nově vybudovanou veřejnou kanalizační sítí by si měli uvědomit, že v případě nenapojení se na veřejnou kanalizaci se na tyto nemovitosti soustředí zvýšená kontrolní činnost příslušných úřadů. Nelegální vypouštění vod do trativodu nebo vodotečí má negativní dopad na životní prostředí a za porušení zákona je stanovena sankce do výše 50.000 Kč. V případě jiných úmyslných porušení zákona dosahuje sankce pro fyzické osoby až 200.000 Kč.

Jak se lze napojit ?

Před výstavbou kanalizační přípojky je nutno učinit tyto kroky:

1. zpracovat „projektovou dokumentaci“ přípojky: jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

2. předložit stanoviska:

a) MěÚ Petřvald, MěÚ Orlová, popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního předpisu

b) uzavřít smlouvy s vlastníky pozemků, ve kterých bude přípojka umístěna, případně doložit souhlas osob (smlouvu), které mají k pozemkům jiná práva – např. věcná břemena, zástavní právo

c) doložit doklady prokazující vlastnické právo žadatele, nelze-li ověřit v KN

d) předložit vyjádření provozovatele kanalizace – Sm VaK Ostrava a.s., ke stavbě kanalizační přípojky pro územní souhlas

3. požádat o územní souhlas u stavebního úřadu

K bodu 1. Místo napojení je možno vyčíst z projektové dokumentace hlavního kanalizačního řadu, která je k dispozici na odboru výstavby a ŽP. V této dokumentaci je rovněž možno orientačně zjistit výskyt podzemních a nadzemních sítí.
K bodu 2. odst. b) Smlouvy je nutné uzavírat pouze v případě, že přípojka bude umístěna kromě vlastního pozemku i v cizích pozemcích, případně jsou na pozemcích věcná břemena nebo jiná práva – např. zástava pozemku.
K bodu 2. odst. d) Vyjádření SmVaK Ostrava a.s. – viz. www.smvak.cz
K bodu 3. Nutno doložit kopii katastrální mapy.

 

Zákaznická centra a obchodní místa Sm VaK Ostrava, a.s.

Ostrava

 • Zákaznické centrum Ostrava
 • Adresa: 28. října 169, 709 45, Ostrava
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí, středa 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
 • úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hodin 13 - 15 hodinOblast KARVINÁ

 • Zákaznické centrum Karviná
 • Adresa: Fryštátská 238/47, 733 01, Karviná - Fryštát
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí, středa 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
 • úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hodin 13 - 15 hodin


Obchodní místo v Havířově

 • Adresa: Moskevská 26, 736 01, Havířov
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí 8 - 12 hodin 13-16 hodin
 • úterý 8 - 12 hodin 13-16 hodin


Obchodní místo v Orlové

 • Adresa: Na Olmovci 685, 735 14, Orlová
 • Hodiny pro veřejnost
 • středa 8 - 12 hodin 13-16 hodin
   

Obchodní místo v Bohumíně

 • Adresa: Masarykova 158, 735 81, Bohumín (Městský úřad)
 • Hodiny pro veřejnost
 • první pracovní středa v měsíci 13 - 16 hodin
   

Kontakty a informace:

Dotazy týkající se výstavby kanalizace a možností napojování jednotlivých nemovitostí Vám zodpoví pracovnice Městského úřadu Petřvald, který sídlí na náměstí Gen. Vicherka čp. 2511 v Petřvaldě (každý pracovní den, pondělí a středa od 7,00 do 16,30, úterý a čtvrtek od 7,00 do 14,30 hodin, v pátek do 13,00 hodin a v době od 1.7. do 31.8. úterý a čtvrtek od 6,00 do 13,30 hodin, v pátek do 11,30 hodin nejlépe po předchozí telefonické domluvě):

 

Mapové podklady:

 

Dokumentace, schémata, nákresy:

 

Formuláře ke stažení:

 

 

Šopová Marcela
referent odboru výstavby a ŽP
Městský úřad Petřvald